فصل ششم: هشدارها و رهنمودها

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

          فصل ششم: هشدارها و رهنمودها

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ پرهیز از گروه گرایی و ورود در احزاب سیاسی ‏

‏ ممانعت از نفوذ دشمن در صف قوای مسلح ‏

‏ رعایت اخلاق در عملکرد قوای مسلح ‏


کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 189

کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 190