کتاب طهارت

مسّ قرآن، اسماء مقدّسه، آرم جمهوری اسلامی و...

مسّ قرآن، اسماء مقدّسه، آرم جمهوری اسلامی و...

[سؤال 346] 172

 ‏بسمه تعالی‏

‏السلام علیکم وعلی عباد الله‌ الصالحین‏

‏آیا حمل و به دست کردن انگشتری که بر روی آن نوشته شده است: ‏‏وَالله‌ بَصِیرٌ‏‎ ‎‏بِالْعِبادِ‏‏ و یا گذاشتن قرآن مجید در جیب بدون وضو، برای یاد خدا درست است یا نه؟‏

بسمه تعالی، مانع ندارد، ولی بدون وضو مسّ نکند.

[سؤال 347] ----> 2524

‏3. برای قرائت قرآن داشتن وضو واجب است یا خیر؟ و آیا قرائت قرآن بدون‏‎ ‎‏وضو حرام است؟‏

بسمه تعالی، حرام نیست.

[سؤال 348] 173

 ‏بسمه تعالی‏

‏محضر مبارک زعیم عالی قدر، رهبر کبیر انقلاب، منجی بشریت، رئیس الملة‏‎ ‎‏والدین، امام خمینی، سلام علیکم‏


استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه 166
‏1. اماما! در رابطه با مسأله 319 که فرموده بودید: «کسی که وضو ندارد، حرام است‏‎ ‎‏اسم خداوند متعال را به هر زبانی نوشته شده باشد مسّ نماید و مسّ اسم مبارک‏‎ ‎‏پیغمبر و امام و حضرت زهرا علیهاالسلام هم اگر هتک و بی احترامی باشد حرام است».‏

‏می خواستم سؤال کنم که آیا افرادی که اسمشان «عبدالله‌»، «حبیب الله‌»، «نور اللهی»‏‎ ‎‏و یا «نوراللهیان» و... است اگر بدون وضو آن را بنویسند و آن را مسّ کنیم، مسأله آن‏‎ ‎‏چگونه است؟‏

بسمه تعالی، مسّ اسم «الله‌» بدون طهارت جایز نیست.

[سؤال 349]

‏2. نوشتن و لمس کردن آرم جمهوری اسلامی و یا چیزهایی از این قبیل، بدون‏‎ ‎‏وضو چگونه است؟‏

بسمه تعالی، بنابر احتیاط، حکم لفظ جلاله را دارد.

‏3. در رابطه با مسأله 248 که فرموده اید: «در وضو، شستن صورت و دست ها مرتبۀ اول واجب، مرتبۀ‏‎ ‎‏دوم جایز و مرتبۀ سوم و بیشتر از آن حرام می باشد» اگر با یک مشت آب، تمام عضو شسته نشود و به‏‎ ‎‏قصد وضو بریزد، یک مرتبه حساب می شود چه قصد بکند یک مرتبه را یا قصد نکند؟‏

بسمه تعالی، تا تمام عضو شسته نشود یک مرتبه حساب نمی شود.

‏4. منظورتان از شستن را بیان فرمایید که آیا شستن فقط آب ریختن است یا دست کشیدن همراه با آب‏‎ ‎‏ریختن؟‏

بسمه تعالی، آب ریختن تنها شستن نیست مگر این که تمام عضو را فرا گیرد.

[سؤال 350] 174

 ‏بسمه تعالی‏ ‏7 / 10 / 1361‏

‏حضور محترم رهبر انقلاب و بنیان گذار جمهوری اسلامی، امام خمینی مدّ ظله‏‎ ‎‏العالی، پس از عرض سلام گرم خود و دیگر برادران پاسدار، که ان شاء الله‌ خدا از ما‏‎ ‎‏پاسداری در راهش را بپذیرد. ‏

‏بنا به مسأله شماره 319 رسالۀ توضیح المسائل چند سؤال پیش آمده است که‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه 167
‏نتوانستیم جواب دقیق آن را پیدا کنیم. بنابراین مزاحم وقت گران بهایتان شدیم تا این‏‎ ‎‏مسائل دقیقاً برادران را روشن کند. «کسی که وضو ندارد حرام است اسم خداوند‏‎ ‎‏متعال را به هر زبانی نوشته شده باشد مسّ نماید و مسّ اسم مبارک پیغمبر و امام و‏‎ ‎‏حضرت زهرا علیهاالسلام هم اگر هتک و بی احترامی باشد حرام است». ‏

‏آیا نوشتن نام خدا، به این صورت که نوشته شده، توضیح دهید که مسح کردن آن‏‎ ‎‏حرام است یا نه؟ ‏

‏الف: «الله‌»؛ ب: «خدا»؛ پ: «بسمه تعالی»؛ ت: بدون حرکت «الله‌»؛ ث: نام خدا را در‏<