کتاب طهارت

نواقض و موجبات وضو

نواقض و موجبات وضو

[سؤال 328] 157

 ‏بسمه تعالی‏

‏خدمت رهبر انقلاب سلام عرض می کنم. امیدوارم که اگر چند دقیقه از وقت شما‏‎ ‎‏را گرفتم ناراحت نباشید.‏

‏1. وقتی که دست نماز گرفته ایم، اگر از بینی یا دهان ما خون بیاید، آیا دست نماز‏‎ ‎‏باطل است؟‏

بسمه تعالی، باطل نمی شود. 

[سؤال 329]

‏2. وقتی که دست نماز گرفته ایم، اگر چشم ما به زن نامحرم بیفتد، آیا دست نماز‏‎ ‎‏باطل است؟‏

بسمه تعالی، باطل نیست.

‏3. اگر کسی چیزی از ما ببرد و ما بدانیم که مال خودمان است، آیا از نظر اسلام اشکالی ندارد آن را‏‎ ‎‏برداریم؟ ‏

بسمه تعالی، اگر یقین دارید، اشکال ندارد. 


استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه 153
[سؤال 330] 158

 ‏بسمه تعالی‏

‏با عرض معذرت از دفتر امام که موجب صرف وقت آن جنابان می شود،‏‎ ‎‏خواهشمندم پاسخی به سؤال این جانب مرحمت فرمایید:‏

‏اگر کسی وضع مزاجی اش طوری باشد که باید بلافاصله بعد از وضو نماز بخواند و‏‎ ‎‏در زمستان هم لازم باشد که با آب گرم وضو بگیرد و مسجد محل، فاقد آب گرم باشد‏‎ ‎‏و با آب سرد وضو گرفتن هم برایش مضر باشد و اگر در خانه با آب گرم وضو بگیرد و‏‎ ‎‏به مسجد برود، تا به مسجد برسد وضویش باطل می شود، آیا چنین شخصی با این‏‎ ‎‏وضعی که شرح داده شد، در منزل نماز بخواند بهتر است یا خیر؟‏

بسمه تعالی، در فرض سؤال، در منزل نماز بخواند.

[سؤال 331] 159

 ‏بسمه تعالی‏

‏1. یک نفر هست که وقتی می خواهد نماز فریضه را به جا بیاورد وقتی وضو‏‎ ‎‏می گیرد و سر نماز می رود نمی تواند نماز را تمام کند باید چند دفعه وضو بگیرد چون‏‎ ‎‏وضوی او باطل می شود و همیشه این طور نیست اما بیشتر وقت ها هست و او‏‎ ‎‏نمی تواند در نماز جمعه شرکت کند و یا نماز قضا بخواند و آیا می تواند تیمم کند یا‏‎ ‎‏باید وضو بگیرد و اگر تیمم بکند نیت آن چیست و آیا می تواند نماز را نشسته بخواند‏‎ ‎‏یا باید بایستد دستور شما چیست؟‏

بسمه تعالی، اگر در اثنای وقت بتواند با طهارت نماز بخواند باید در آن وقت نماز را با طهارت بخواند و اگر چنین وقتی ندارد به دستوری که در رساله، راجع به مسلوس و مبطون نوشته شده عمل نماید. 

‏2. شخصی پنج متر پارچۀ سیاه برای یک هیأتی نذر کرده است، یک نفر که خود صاحب آن هیأت بود‏‎ ‎‏گفت که اگر حاجت خود را گرفتی این نذر را ادا کن، این جریان بعد از انقلاب بوده است چون آن کس‏‎ ‎‏که راهنمایی کرده است خبری از او ندارم جز یک آدرس، نمی دانیم آدرس خیابان های آن عوض شده‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه 154
‏است یا نه، آیا می توانیم که این نذر را در هیأتی دیگر و یا در دهات که دسته های عزاداری است ادا‏‎ ‎‏کنیم؟ شما راهنمایی کنید.‏

بسمه تعالی، اگر به هیأت مورد نذر نمی توانید برسانید، اختیار با خود شما است.

[سؤال 332] 160

 ‏بسمه تعالی‏ ‏9 / 8 / 1358‏

‏پیشگاه مقدس رهبر انقلاب اسلامی ایران، امام خمینی، دام ظله‏

‏از حضور مرجع عالی قدر شیعیان جهان سؤالاتی داشتم که مطرح می نمایم:‏

‏1. اگر نمازگزار به موجب بیماری، بی اختیار از او بول خارج شود و نماز خواندن و‏‎ ‎‏آب کشیدن لباس برایش مشکل باشد، بای