کتاب طهارت

احکام استبراء

احکام استبراء

[سؤال 222] ----> 210

‏4. کسی که طبق دستور شرع بعد از بول عمل استبراء را انجام می دهد در صورتی‏‎ ‎‏که بعداً احساس رطوبت در مجرای بول نماید اگر این رطوبت روزانه چند بار‏‎ ‎‏احساس شود پاک است یا خیر؟ ‏

بسمه تعالی، اگر خارج نشده نجس نیست و اگر خارج شده، در صورت شک در بول بودن آن، محکوم به طهارت است. 

[سؤال 223] 115

 ‏بسمه تعالی‏ ‏24 / 6 / 1361‏

‏محضر مبارک امام خمینی، رهبر انقلاب و بنیان گذار جمهوری اسلامی، دامت‏‎ ‎‏برکاته، پس از عرض سلام و دعای فراوان خدمت آن رهبر عزیز و گرامی؛‏‎ ‎‏خواهشمندم به سؤالات زیر پاسخ دهید؛ چون جواب این سؤالات در رسالۀ شریفۀ‏‎ ‎‏جناب عالی وجود ندارد:‏

‏1. صبح که از خواب بیدار می شوم یک رطوبتی از من خارج می شود، نمی دانم که‏‎ ‎‏این رطوبت (یک یا دو قطره) پاک است یا نجس؛ که این رطوبت بدون شهوت بیرون‏‎ ‎‏می آید و گاهی هم با شهوت بیرون می آید.‏


استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه 107
‏2. بعد از بیرون آمدن از حمام نیز یک رطوبتی (یک یا دو قطره) خارج می شود که‏‎ ‎‏نمی دانم پاک است یا نجس و این آب نیز بدون شهوت بیرون می آید.‏

‏3. ده دقیقه، گاهی اوقات پانزده، گاهی اوقات سی دقیقه بعد از استبراء و تطهیر‏‎ ‎‏کردن مخرج بول، یک رطوبتی از من خارج می شود که نمی دانم پاک است یا نجس و‏‎ ‎‏این رطوبت، با شهوت نیست.‏

‏4. به عللی (مثل نبودن توالت یا دور بودن توالت) بول کردن مدتی به طول‏‎ ‎‏می انجامد، یک آبی از من خارج می شود که نمی دانم بول است یا آبی دیگر و پاک یا‏‎ ‎‏نجس بودن آن را نمی دانم، این رطوبت و آب، پاک است یا خیر؟‏

‏لازم به تذکر است که همۀ این رطوبت هایی که بیرون می آید بدون شهوت است و‏‎ ‎‏فقط آن آبی که بعد از بیدار شدن از خواب بیرون می آید، گاهی اوقات با شهوت است؛‏‎ ‎‏البته نه همیشه، بعضی وقت ها.‏

‏5. هنگام غسل کردن (غسل واجب) دچار وسواس و شک و تردید می شوم؛ به‏‎ ‎‏طوری که بیش از یک ساعت، گاهی وقت ها دو ساعت غسل کردنم طول می کشد و‏‎ ‎‏همچنین لباسی که نجس می شود و می خواهم آن را بشویم و تطهیر کنم، وسواس‏‎ ‎‏می کنم و آن لباس را زیاد می شویم و اگر به این وسواس، که در هنگام غسل و شستن‏‎ ‎‏لباس دچار می شوم، اعتنا نکنم، در صحت غسل کردن شک می کنم؛ شما لطفاً بنویسید‏‎ ‎‏که اگر بخواهم یک غسل درست بکنم حدوداً چند دقیقه طول می کشد و صحیح آن‏‎ ‎‏چگونه است؟‏

بسمه تعالی، در تمام صور ذکر شده، محکوم به طهارت است و وسوسه که از شیطان است از آن اجتناب نمایید و غسل و سایر اعمال را مثل سایر مکلفین انجام دهید.

[سؤال 224] ----> 60

‏2. شما در (مسأله 76) رساله فرمودید: «اگر انسان بعد از بول استبراء کند و وضو‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه 108
‏بگیرد، چنانچه بعد از وضو رطوبتی ببیند که بداند یا بول است یا منی، واجب است‏‎ ‎‏احتیاطاً غسل کند، وضو هم بگیرد. ولی اگر وضو نگرفته باشد فقط گرفتن وضو کافی‏‎ ‎‏است». اگر منی شد وضو کفایت می کند. آیا علم به منی بودن دارد غسل لازم ندارد یا‏‎ ‎‏دارد؟ مرقوم بفرمایید.‏

بسمه تعالی، اگر می داند منی است باید غسل کند و مسأله مربوط به موردی است که نمی داند بول است یا منی.

[سؤال 225] ----> 338

‏3. آبی که بعد از بول و غائط کردن از انسان