کتاب طهارت

طهارت

‏ ‏


استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه 91

 

استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه 92