کتاب تقلید

اشتباه در نقل فتوا

اشتباه در نقل فتوا

[سؤال 179] 98

 ‏بسمه تعالی‏

‏مسأله گو اگر در بیان مسأله حقوقی اشتباه کرد مثلاً گفت بعضی از اشیا خمس دارد‏‎ ‎‏و کسی که این مسأله را شنیده بود بدان عمل کرد و خمس داد سپس معلوم شد که‏‎ ‎‏مسأله گو اشتباه کرده و شی ء مزبور خمس نداشته آیا این گوینده ضامن است یا خیر؟‏

بسمه تعالی، مسأله گو در فرض سؤال ضامن نیست.

[سؤال 180] ----> 2068

‏6. اگر کسی مسأله ای را اشتباهاً گفته که انجام آن مستلزم کفاره است، حال کفاره بر‏‎ ‎‏گوینده واجب است یا عمل کننده یا برخی یا اصلاً کفاره ندارد مطلقاً.‏

بسمه تعالی، مسأله گو ضامن کفاره نیست.

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه 86