کتاب تقلید

تقلید

‏ ‏

‏ ‏


استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه 1

 

استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه 2