کتاب نماز

نماز قضا

نماز قضا

استفتائات امام خمینی (س)ج. 2صفحه 202