کتاب نماز

حکم اجزای فراموش شدۀ نماز

حکم اجزای فراموش شدۀ نماز

[سؤال 1550]‏ ‏ ‏ ‏----> 3268

‏4. تشهد فراموش شده در نماز را که باید بعد از نماز، قضای آن را به جا آورد‏‎ ‎‏چگونه و به چه کیفیتی می خوانند. آیا کافی است که بنشینیم و ذکر را بگوییم یا این که‏‎ ‎‏باید سجده و سلام را هم انجام دهیم؟‏

بسمه تعالی، سجده و سلام ندارد و فقط باید تشهد خوانده شود.

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. 2صفحه 199