کتاب نماز

افعال نماز

افعال نماز

[سؤال 1332]‏ ‏ ‏ ‏----> 3315

‏3. اگر شخصی حالتی داشته باشد که بیشتر اوقات، و یا همیشه باید نماز را تند‏‎ ‎‏بخواند و مستحبات نماز را هم نخواند. در این صورت چگونه می تواند نماز را آن‏‎ ‎‏طور که در اسلام از یک شخص خواسته اند انجام دهد؟ ‏

بسمه تعالی، اگر واجبات نماز را درست انجام دهد، نماز صحیح است.

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. 2صفحه 112