پیشگویی حاج شیخ از امام

پیشگویی حاج شیخ از امام

‏یک روز آقای سید تقی علما، برادر حاج آقا رضا علما را در صحن‏‎ ‎‏دیدم. او قضیه ای را در مورد امام برایم نقل کرد و می گفت: مرحوم حاج‏‎ ‎‏شیخ عبدالکریم حائری مکبّری داشت که در صحن حرم سقایی می کرد.‏‎ ‎‏او بعد از  رحلت حاج شیخ، مکبّر مرحوم آقای بروجردی شد و اسمش‏‎ ‎‏مشهدی حسین یا مشهدی صفر بود، صدای بسیار بلندی هم داشت. آقا‏‎ ‎‏سید تقی علما می گفت: یک روز که حاج شیخ تشریف آوردند و حاج‏‎ ‎‏آقا روح الله مشغول درس بودند، مشهدی حسین گفت: وقتی چشم حاج‏‎ ‎‏شیخ به ایشان افتاد به اطرافیان فرمودند: این آقا روح الله یک روز‏‎ ‎‏حرف‌هایش را خواهد زد.‏

‎ ‎

کتابپرتو آفتاب: خاطرات حضرت آیت الله حاج شیخ علی عراقچیصفحه 186