فصل سوم: دوران زعامت آیت الله بروجردی

فصل سوم

دوران زعامت آیت‌الله بروجردی

 

کتابپرتو آفتاب: خاطرات حضرت آیت الله حاج شیخ علی عراقچیصفحه 87