بخش دوم: روابط ایران و اسرائیل در رژیم شاه

مواضع امام علیه اسرائیل قبل از اوجگیری انقلاب اسلامی

مواضع امام علیه اسرائیل قبل از اوجگیری 

انقلاب اسلامی 

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

بهاییها، عمال اسرائیل

‏آقایان باید توجه فرمایند که بسیاری از پستهای حساس به دست‏‎ ‎‏این فرقه است که حقیقتاً عمال اسرائیل هستند. خطر اسرائیل برای‏‎ ‎‏اسلام و ایران بسیار نزدیک است. پیمان با اسرائیل در مقابل دول‏‎ ‎‏اسلامی یا بسته شده یا می شود. لازم است علمای اعلام و خطبای‏‎ ‎‏محترم سایر طبقات را آگاه فرمایند که در موقعش بتوانیم‏‎ ‎‏جلوگیری کنیم. امروز روزی نیست که به سیرۀ سلف صالح بتوان‏

کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 46

‏رفتار کرد. با سکوت و کناره گیری همه چیز را از دست خواهیم‏‎ ‎‏داد.(61)‏

اردیبهشت 42 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

اعلام انزجار از پیمان شاه با اسرائیل

‏من به سران ممالک اسلامی و دوَل عربی و غیر عربی اعلام‏‎ ‎‏می کنم: علمای اسلام و زعمای دین و ملت دیندار ایران و ارتش‏‎ ‎‏نجیب، با دولَ اسلامی برادر است و در منافع و مضار همدوش‏‎ ‎‏آنهاست؛ و از پیمان با اسرائیل، دشمن اسلام و دشمن ایران، متنفر‏‎ ‎‏و منزجر است. اینجانب این مطلب را به صراحت گفتم. بگذار‏‎ ‎‏عمال اسرائیلی به زندگی من خاتمه دهند.(62)‏

12 / 2 / 42 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

هشدار تاریخی

‏امروز مسلمین، و خصوصْ علمای اعلام، در مقابل خدای تبارک و‏‎ ‎‏تعالی مسئولیت بزرگی دارند. با سکوت ما نسلهای آتیه إلی الأبد‏‎ ‎‏در معرض ضلالت و کفر هستند و مسئول آن ما هستیم. خطر‏‎ ‎‏اسرائیل و عمال ننگین آن، اسلام و ایران را تهدید به زوال می کند.‏‎ ‎‏من برای چند روز زندگی با عار و ننگ ارزشی قائل نیستم. و از‏‎ ‎‏علمای اعلام و سایر طبقات مسلمین انتظار دارم که با تشریک‏‎ ‎‏مساعی، قرآن و اسلام را از خطری که در پیش است نجات‏‎ ‎‏دهند.(63)‏

16 / 2 / 42 


کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 47

غصب فلسطین و غفلت سران دولتها

‏من به دول اسلامی می گویم که آقا چرا سر نهر‏‎[1]‎‏ دعوا می کنید؟‏‎ ‎‏فلسطین مغصوب است؛ یهود را بیرون کنید از فلسطین؛ ای‏‎ ‎‏بی عرضه ها! خودشان که ریخته اند به جان هم. فلسطین مغصوب‏‎ ‎‏است، شما سر نهر دعوا می کنید؟! وقتی سر نهر دعوا کردید،‏‎ ‎‏تثبیت شد حکومت اسرائیل بر فلسطین؛ این حکومت بود؟ این‏‎ ‎‏اعراب بیچاره را که بیرون ریختند، و الآن یک میلیون یا بیشترشان‏‎ ‎‏گرسنه و بیچاره خوابیده اند در بیابانها، اصلاً بیچاره و آواره شدند،‏‎ ‎‏آیا دول اسلامی نباید در این معنا اعتراضی بکنند؟ حرفی بزنند؟ با‏‎ ‎‏یک همچو دولتی که یک میلیون مسلمان یا بیشتر را بیرون ریخته و‏‎ ‎‏آواره کرده شما ائتلاف می کنید؟! اگر ائتلاف ندارید خوب در‏‎ ‎‏روزنامه بنویسید؛ اگر ائتلاف ندارید بگذار این حرفی که من‏‎ ‎‏می زنم در یکی از این چاپخانه ها نوشته بش