فصل هفتم: حقوق مردم در حکومت اسلامی

 

‏ ‏

‏ ‏

فصل هفتم: حقوق مردم در حکومت اسلامی

‏ ‏

‎ ‎

کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 679