فصل دهم: ویژگیهای کارگزاران حکومت اسلامی

‏ ‏

‏ ‏

فصل دهم: ویژگیهای کارگزاران حکومت اسلامی

‏ ‏

‎ ‎

کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 497