فصل سوم: مردم گرایی و حمایت از محرومین

‏ ‏

‏ ‏

 

‏ ‏

‏ ‏

فصل سوم: مردم گرایی و حمایت از محرومین

‏ ‏

‎ ‎

کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 379