فصل پنجم: نمونه هایی از احکام ولایی امام (س)

فصل پنجم: نمونه هایی از احکام ولایی امام (س)

‎ ‎

کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 245