فصل سوم: دخالت در سیاست

فصل سوم: دخالت در سیاست

‎ ‎

کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 27