فصل ششم: نظارت بر دستگاه قضایی

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

               فصل ششم: نظارت بر دستگاه قضایی

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ نظارت از سوی اولیای امر‏

‏ نظارت مردمی‏

‏ ‏

‏ ‏


کتابقضا و قضاوت در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 231

کتابقضا و قضاوت در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 232