دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی

دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی

‏ ‏

‏ ‏

تأسیس دادگاه انقلاب

‏جناب آقای مهندس مهدی بازرگان ‏

‏     با توجه به اینکه رؤسای ادارات کشوری و امنیتی و نظامی، جنایاتی‏‎ ‎‏علیه ملت ایران بر طبق شواهد و دلایل متقن و مستند انجام داده اند که‏‎ ‎‏قانوناً و شرعاً مستحق مجازات اند، بنابراین در اسرع وقت از طریق‏‎ ‎‏دادگستری، با تشکیل یک دادگاه انقلابی، برطبق مقررات اسلامی‏‎ ‎‏محاکمه، و به کیفر اعمال جنایت آمیزشان برسانید تا روح شهدای راه‏‎ ‎‏آزادی و استقلال، که در انتظار کیفر دژخیمان این قرن می باشد، تا‏‎ ‎‏حدی شاد گردد. والسلام علیکم.‏

‏     باید حداکثر محاکم اینها دو روز باشد. اینها محکوم هستند لکن‏‎ ‎‏محاکمه در پیش خبرنگاران خارجی و داخلی شوند.(186)‏

‏روح الله الموسوی الخمینی ‏

2 / 6 / 58 

*  *  *


کتابقضا و قضاوت در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 131

واگذاری دادگاه انقلاب به شورای انقلاب

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏نظر به اینکه تسریع در محاکمات و اجرای احکام دربارۀ جنایتکاران‏‎ ‎‏ـ فی الجمله ـ منتفی شده است، لازم است از این پس محاکمات زیر نظر‏‎ ‎‏شورای انقلاب اسلامی و دولت انقلاب اسلامی صورت گیرد. و به همین‏‎ ‎‏منظور دستور داده شده است که شورای انقلاب اسلامی آیین نامۀ‏‎ ‎‏جدیدی تنظیم و تصویب نماید. از این رو لازم است دادگاه مرکزی‏‎ ‎‏تهران، از این تاریخ تا تصویب آیین نامۀ جدید، محاکمات را متوقف کند؛‏‎ ‎‏و دادگاههای شهرستانها به کار بازپرسی و محاکمه ادامه دهند ولی‏‎ ‎‏اجرای احکام این دادگاهها از این پس موقوف به تأیید دادگاه مرکزی‏‎ ‎‏خواهد بود که طبق آیین نامۀ جدید صورت خواهد گرفت. ‏

‏     تذکر این نکته بجاست که تمامی دادگاههای انقلابی بجز رسیدگی به‏‎ ‎‏جرایم ضدانقلابی، حق هیچ گونه دخالت در امور دیگر از قبیل دزدی و‏‎ ‎‏سایر اموری که موجب حد می شود را ندارند؛ زیرا دادگاههای فوق العادۀ‏‎ ‎‏انقلاب اسلامی فقط مربوط به رسیدگی به امور ضد انقلابی در حال‏‎ ‎‏حاضر و در دوران رژیم اختناق می باشد.(187)‏

‏روح الله الموسوی الخمینی ‏

25 / 12 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

حاکم نمودن نظم و امنیت

‏از این تاریخ به بعد احدی حق تعرض به کسی را ندارد، نه مقامات مسئول‏‎ ‎‏و نه گروه غیرمسئول. و جناب آقای رئیس جمهور موظف هستند که از‏‎ ‎‏این هرج و مرج موجود اکیداً با قوۀ قهریه جلوگیری نمایند و متخلفین را‏‎ ‎‏از هر قشری هستند به دست قانون بسپارند. و جناب آقای قدوسی‏‎ ‎‏دادستان کل انقلاب موظف هستند که اشخاص متخلف را از هر طبقه‏‎ ‎‏هستند به دادگاه احضار و به وسیلۀ آقای رئیس جمهور آنان را الزام به‏‎ ‎


کتابقضا و قضاوت در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 132

‏حضور، و عدالت را دربارۀ آنان اجرا کنند. ‏

‏     و اما اشخاصی که متهم هستند به یکی از امور فوق که مورد عفو‏‎ ‎‏نمی توانند باشند، احدی حق تعرض به آنان را ندارد جز محاکم صالح، و‏‎ ‎‏مأمورین از قِبَل آن محاکم برای تحویل به محاکم و تمام محاکم ایران‏‎ ‎‏موظفند که پس از اتمام پروندۀ متهم، پرونده یا رونوشت آن را به تهران‏‎ ‎‏نزد آقای قدوسی، دادستان کل انقلاب بفرستند برای رسیدگی نهایی. و‏‎ ‎‏آقای قدوسی موظفند هیأت یا هیأتهایی مرکب از قضات شرع تشکیل‏‎ ‎‏دهند، و رسیدگی به این قسم پرونده ها بکنند و حکم عدل اسلامی را‏‎ ‎‏جاری نمایند.(188)‏

28 / 12 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اسوه بودن دادگاههای انقلاب

‏دادگاههای انقلاب در سراسر ایران باید نمونۀ کامل اجرای حدود الله ‏‎ ‎‏باشند. باید سعی کنند که قدمی از احکام خدای تعالی منحرف نشوند و‏‎ ‎‏احتیاط کامل را رعایت نمایند. باید با صبر انقلابی به قضاوت بنشینند.‏‎ ‎‏دادگاهها حق ندارند نیروی مسلح از خود داشته باشند. باید بر طبق‏‎ ‎‏قانون اساسی عمل نمایند و بتدریج دستگاه قضایی اسلامی‏‎ ‎‏مسئولیتهای این دادگاهها را بر عهده گیرند. قضات باید با تمام جدیت‏‎ ‎‏جلوی تخلفات را بگیرند، و اگر خدای ناکرده کسی از دستورات الهی‏‎ ‎‏سرپیچی کرد، بلافاصله به ملت معرفی شده و به مجازات برسد.(189)‏

1 / 1 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تأیید بر حفظ دادگاههای انقلاب

‏تمام دادگاههای انقلابی در سرتاسر مملکت باید به قدرت خودش باقی‏‎ ‎‏باشد. باید دادگاهها با همان قدرت باشند. منتها بر شماهاست، بر آقایان‏‎ ‎


کتابقضا و قضاوت در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 133

‏است که اگر یک قاضی نمی تواند قضاوت بکند یا منحرف هست، عوضش‏‎ ‎‏می کنید. اما اینها باید، این نهادهای انقلابی تمامش باید بدون اینکه‏‎ ‎‏دستی به آن زده بشود تمام اینها باید سر جای خودش باشد، و کارها‏‎ ‎‏به طور انقلابی بگذرد.(190)‏

29 / 4 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

قاطعیت انقلابی دادگاههای انقلاب

‏اینجانب از دادگاههای انقلاب می خواهم که با مراعات جانب عدل‏‎ ‎‏اسلامی با قاطعیت انقلابی با این مفسدان و تباه کنندگان حرث و نسل‏‎ ‎‏رفتار و احکا م قرآن مجید را دربارۀ آنان اجرا نمایند، و به یاوه گویی همان‏‎ ‎‏کسانی که به حدود اسلامی پایبند نیستند گوش فرا ندهند.(191)‏

18 / 4 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

مقابله با فتنه و تجاوز

‏بر محاکم انقلاب است که بر طبق فرمان الهی با آنان رفتار نمایند و‏‎ ‎‏بی کم و کاست حکم قرآن کریم را اجرا نمایند و به خواست خداوند فتنه را‏‎ ‎‏بخوابانند و از تجاوز و افراط خودداری کنند.(192)‏

27 / 6 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

سختی کار دادگاههای انقلاب

‏من هم مشکلات دادگاههای انقلاب را و دادسراهای انقلاب را می دانم‏‎ ‎‏که خیلی زیاد است، و هم زحمات آنها را می دانم که زحمات بسیاری‏‎ ‎‏است؛ برای اینکه، خود مواجه شدن با امثال آنهایی که سر و کارشان با‏‎ ‎‏این دسته از آقایان است، اصلاً مواجه شدن با آنها هم خودش مشکل‏‎ ‎‏است. فرضاً که انسانی بخواهد به آنها مسائلی را بگوید و آنها جواب‏‎ ‎


کتابقضا و قضاوت در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 134

‏بدهند.(193)‏

18 / 11 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

برخورد جدی دادگاههای انقلاب

‏راجع به دادگاه انقلاب و راجع به کارهایی که مربوط به دادگاه‏‎ ‎‏انقلاب است، من نمی گویم که باید اینجا سستی بشود. اینجا باید با‏‎ ‎‏جدیت جلویش گرفته بشود، باید جلوی این فسادها گرفته بشود. حالا‏‎ ‎‏بگیرند نگه دارند تربیت کنند یا اگر واقعاً مستحق حدود شرعی هستند‏‎ ‎‏حدود شرعی را جاری بکنند که ـ زندانها ـ باید زندانها محل تربیت‏‎ ‎‏باشند.(194)‏

18 / 11 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

حکم آقای مهدی هادوی

‏بسمه تعالی ‏

‏جناب آقای مهدی هادوی ـ دامت توفیقاته ‏

‏     جنابعالی به موجب این حکم به سمت دادستان کل انقلاب‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی منصوب می شوید که وظایف خود را طبق موازین‏‎ ‎‏شرعیه انجام دهید.(195)‏

‏روح الله الموسوی الخمینی ‏

9 / 12 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

حکم آقای جعفر صبوری

‏بسمه تعالی‏

‏خدمت جناب مستطاب حجت الاسلام آقای حاج شیخ جعفر صبوری‏‎ ‎‏ـ دامت افاضاته ‏


کتابقضا و قضاوت در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 135

‏     ‏‏لازم است جنابعالی به عنوان قاضی شرع در دادگاه انقلاب اسلامی‏‎ ‎‏که در کاشان تشکیل می شود حضور به هم رسانده و دستور اجرای حدود‏‎ ‎‏الهیه را در مورد مجرمین صادر فرمایید. ادامۀ توفیقات آن جناب را از‏‎ ‎‏خدای تعالی خواستارم.(196)‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

7 / 1 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

حکم آقای حسینی کاشانی

‏جناب مستطاب حجت الاسلام آقای سید محمد حسینی کاشانی‏‎ ‎‏ـ دامت افاضاته‏

‏     بدین وسیله جنابعالی به سمت قاضی شرع در دادگاه انقلاب اسلامی‏‎ ‎‏شهر کازرون منصوب می شوید که در دادگاهها حضور به هم رسانده و به‏‎ ‎‏پرونده ها رسیدگی نموده و احکام شرعیه را اجرا نمایید. و چنانچه‏‎ ‎‏افرادی مشمول عفو مورخۀ نیمۀ شعبان 99 می باشند، مورد عفو قرار‏‎ ‎‏داده آزاد نمایید. موفقیت جنابعالی را از خدای تعالی خواستارم.(197)‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

6 / 7 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

حکم آقای آذری قمی

‏بسم الله الرحمن الرحیم ‏

‏جناب حجت الاسلام آقای حاج شیخ احمد آذری ـ دامت افاضاته ‏

‏     با توجه به وضع کنونی زندانهای تهران و احتیاج به تسریع در کار‏‎ ‎‏رسیدگی به پرونده های متهمین، بدین وسیله جنابعالی به دادستانی‏‎ ‎‏دادگاه انقلاب اسلامی تهران و حومه انتخاب و منصوب می شوید. امید‏‎ ‎‏آنکه پیرو این مأموریت، اقدام به رسیدگی و تسریع کارها نموده؛ و در هر‏‎ ‎


کتابقضا و قضاوت در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 136

‏حال احتیاط را مراعات نمایید. از خدای تعالی موفقیت آن جناب را‏‎ ‎‏خواستارم.(198)‏

11 / 4 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

حکم آقای محمدتقی شاهرخی

‏بسمه تعالی‏

‏جناب مستطاب ثقة الاسلام والمسلمین آقای سید محمدتقی شاهرخی‏‎ ‎‏ـ دامت افاضاته‏

‏     ‏‏با توجه به حساسیت وضع موجود و احتیاج به تسریع در کارهای‏‎ ‎‏دادگاهها و رسیدگی به وضع زندانیان و اصلاح امور مردم، بدین وسیله‏‎ ‎‏جنابعالی به سمت قاضی شرع در دادگاه انقلاب اسلامی بروجرد‏‎ ‎‏منصوب می شوید که ان شاءالله تعالی زودتر به پرونده ها رسیدگی و حکم‏‎ ‎‏الهی را دربارۀ متهمان اجرا نمایید؛ و افرادی را که مشمول عفو عمومی‏‎ ‎‏می شوند از زندان آزاد کنید. و در مورد اصلاح امور مذهبی و اجتماعی‏‎ ‎‏شهر نیز با همکاری و مشورت علمای اعلام محل و مؤمنین محترم اقدام‏‎ ‎‏نمایید. از خدای تعالی توفیقات همگان را در راه خدمت اسلام و‏‎ ‎‏مسلمین خواستارم. والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته.(199)‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

1 / 5 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

حکم آقای جبل عاملی

‏بسمه تعالی‏

‏خدمت حضرت مستطاب حجت الاسلام والمسلمین آقای حاج شیخ‏‎ ‎‏عبدالجواد جبل عاملی ـ دامت برکاته‏

‏     امید است وجود محترم از بلیات محفوظ و به وظایف الهی مشغول‏‎ ‎


کتابقضا و قضاوت در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 137

‏باشید. ضمناً با توجه به لزوم تسریع در کار دادگاههای انقلاب و‏‎ ‎‏رسیدگی به پرونده های متهمان لازم است جنابعالی در این مورد‏‎ ‎‏اقدام فرموده و در شهرستان سده و توابع دستور رسیدگی و اقدام‏‎ ‎‏در مورد پرونده ها را بدهید و به همین جهت خود جنابعالی به‏‎ ‎‏سمت قاضی شرع منصوب می شوید تا مستقیماً در دادگاهها شرکت و‏‎ ‎‏قضاوت نموده و احکام صادره را اجرا نمایید و در اصلاح کارهای عمومی‏‎ ‎‏و مشکلات اهالی نیز به هر نحو مصلحت می دانید اقدام فرمایید. از‏‎ ‎‏خدای تعالی ادامۀ توفیقات جنابعالی را خواستارم. والسلام علیکم‏‎ ‎‏و رحمة الله .(200)‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

3 / 5 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

حکم آقای حسین اکبری

‏بسمه تعالی‏

‏جناب مستطاب ثقة الاسلام و المسلمین آقای آقا شیخ حسین اکبری‏‎ ‎‏ـ دامت افاضاته ‏

‏     بدین وسیله جنابعالی به سمت قاضی شرع در دادگاههای انقلاب‏‎ ‎‏اسلامی در شهرهای آبادان و خرمشهر منصوب می شوید که زودتر به‏‎ ‎‏پرونده های متهمان زندانی در دو شهر فوق الذکر رسیدگی نموده و حکم‏‎ ‎‏شرع مقدس اسلام را دربارۀ آنان اجرا نمایید. و در هر حال مراعات‏‎ ‎‏احتیاط را بنمایید؛ و هر کدام مشمول عفو صادره در نیمۀ شعبان 99‏‎ ‎‏می شوند از زندان آزاد نمایید. از خدای تعالی موفقیت آن جناب را‏‎ ‎‏خواستارم. والسلام علیکم و رحمة الله .(201)‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

8 / 5 / 58 


کتابقضا و قضاوت در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 138

حکم شهید قدوسی

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏جناب مستطاب حجت الاسلام شیخ علی قدوسی ـ دامت افاضاته‏

‏     بدین وسیله جنابعالی به سمت دادستانیِ کل انقلاب اسلامی در‏‎ ‎‏سطح کشور منصوب می شوید که از این تاریخ در کارهای دادستانی اقدام‏‎ ‎‏و شروع به کار نمایید؛ و در هر حال احتیاط را کاملاً مراعات فرمایید. از‏‎ ‎‏خدای تعالی ادامۀ توفیقات جنابعالی را خواستارم. والسلام علیکم و‏‎ ‎‏رحمة الله و برکاته.(202)‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

15 / 5 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

حکم عزل آقای هادوی

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏جناب آقای هادوی دادستان کل انقلاب اسلامی‏

‏     ضمن تشکر و قدردانی از زحماتی که در طول این چند ماهه‏‎ ‎‏جنابعالی در مقام دادستانی متحمل شدید، قرار شد از این تاریخ جناب‏‎ ‎‏حجت الاسلام آقای حاج شیخ علی قدوسی ـ دامت افاضاته ـ متصدی‏‎ ‎‏مقام دادستانی شده و بدین مقام منصوب گردند. مراتب جهت اطلاع‏‎ ‎‏آن جناب بدین وسیله ارسال شد. از خدای تعالی موفقیت جنابعالی را‏‎ ‎‏خواستارم. والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته.(203)‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

15 / 5 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

حکم آقای طه مقدسی

‏بسمه تعالی‏

‏جناب مستطاب حجت الاسلام آقای حاج آقا طه مقدسی ـ دامت افاضاته‏


کتابقضا و قضاوت در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 139

‏     ‏‏بدین وسیله جنابعالی به سِمت قاضی شرع در دادگاههای انقلاب‏‎ ‎‏اسلامی شهرستان محلات و شهرهای مجاور منصوب می شوید که در‏‎ ‎‏دادگاههای انقلاب حضور به هم رسانده و حکم شرع مقدس را با توجه به‏‎ ‎‏فرمان عفو مورخۀ نیمۀ شعبان 99 اجرا نمایید. از خدای تعالی موفقیت‏‎ ‎‏جنابعالی را خواستارم.(204)‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

11 / 6 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

حکم آقای حسین اکبری

‏بسمه تعالی‏

‏جناب مستطاب ثقة الاسلام و المسلمین آقای حاج شیخ حسین اکبری‏‎ ‎‏ـ دامت افاضاته‏

‏     بدین وسیله جنابعالی به سمت قاضی شرع در دادگاه انقلاب کرج‏‎ ‎‏منصوب می شوید که در غیبت قاضی شرع قبلی به پرونده های معوّقۀ‏‎ ‎‏متهمان رسیدگی نموده و حکم شرع انور را با توجه به حکم عفو مورخۀ‏‎ ‎‏نیمۀ شعبان 99 صادر و اجرا نمایید.‏

‏     از خدای تعالی موفقیت جنابعالی را خواستارم. والسلام علیکم و‏‎ ‎‏رحمة الله .(205)‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

21 / 6 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

حکم آقای اسماعیل فردوسی

‏بسمه تعالی ‏

‏جناب مستطاب حجت الاسلام آقای حاج شیخ اسماعیل فردوسی‏‎ ‎‏ـ دامت افاضاته‏


کتابقضا و قضاوت در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 140

‏     ‏‏بـدین وسیله جنـابعالی به سمـت قـاضی شـرع در دادگاههـای‏‎ ‎‏انقـلاب اسلامی مشهـد مقدس منصـوب می شـوید که در دادگاههـای‏‎ ‎‏مـزبور حضـور به هم رسـانده و به پـرونده ها رسیـدگی نمـوده و بـا تـوجه‏‎ ‎‏به فـرمان عفـو مـورخۀ نیمـۀ شعبـان 99 احکـام را صـادر و بـر طبـق‏‎ ‎‏مـوازین شـرع انور اجـرا نمـایید. از خـدای تعـالی مـوفقیت جنـابعالی را‏‎ ‎‏خـواستارم.(206)‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

8 / 7 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

حکم آقای حسین موسوی

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏شورای عالی قضایی ‏

‏     چون وضع کشور در حال حاضر طوری است که لازم است آقای آقا‏‎ ‎‏سید حسین موسوی که تا کنون ثابت نموده شایستگی خود را، بر طبق‏‎ ‎‏همین ورقه‏‎[1]‎‏ به ایشان اختیارات دهید و پس از این توجه به مصالح کشور‏‎ ‎‏را در نظر داشته باشید.(207)‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

5 / 5 / 61

*  *  *


کتابقضا و قضاوت در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 141

محدودۀ اختیارات دادگاههای انقلاب

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏دادستان کل انقلاب اسلامی کشور‏

‏     ‏‏جنابعالی موظفید فقط در محدودۀ اختیاراتی که در تاریخ 9 / 6 / 60 از‏‎ ‎‏طرف شورای عالی قضایی به شما داده شده است عمل نمایید. ضمناً به‏‎ ‎‏کلیۀ دادسراهای انقلاب در سطح کشور بخشنامه نمایید که به هیچ وجه‏‎ ‎‏در خارج از اموری که در صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب‏‎ ‎‏می باشد دخالت نکنند، و بخشنامه های قانونی شورای عالی قضایی را‏‎ ‎‏دقیقاً عمل کنند. و شما نیز به هر مسأله ای که از طریق شورای عالی به‏‎ ‎‏شمـا ارجـاع می شود سریعـاً رسیـدگی و جواب قانع کننده ای به‏‎ ‎‏شورا بدهید. ضمنـاً شمـا در مقـابل شورای عـالی قضـایی مسئول‏‎ ‎‏می باشید. و شورای عالی قضایی، بخشنامه های مربوط به دادگاهها‏‎ ‎‏و دادسراهای انقلاب و کلیۀ امور مربوط به ضد انقلاب اعم از زندانها‏‎ ‎‏و شکایـات از دادسراها و دادگاهها را از طریق شما انجام خواهند‏‎ ‎‏داد.‏‎[2]‎‏(208)‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

9 / 5 / 61

*  *  *

‎ ‎

کتابقضا و قضاوت در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 142

  • )) منظور از «این ورقه»، حکمی است که به شماره 19495 / 1 مورخ 8 / 7 / 60 از سوی شورای عالی قضایی به نام حجت الاسلام سیدحسین موسوی تبریزی به عنوان دادستان کل انقلاب اسلامی صادر شده است. در حکم مذکور تأکید شده بود که: «ضمن انجام وظایف قانونی، نواقص و اشکالات موجود در دادسراهای انقلاب سراسر کشور را از هر جهت مرتفع نمایید و نیز کمبود دادستانها و دادیاران را چنانچه به وسیلۀ موظفین دادگستری مأمور خدمت در دادسراهای انقلاب تأمین نشود، با توجه به موازین اسلامی و قانونی از افراد واجد شرایط پس از مشورت با شورای عالی قضایی ترمیم و ابلاغ و انتصاب و یا عزل آنان را به نیابت از شورای عالی قضایی امضا نمایید».
  • )) حکم فوق الذکر دقیقاً چهار روز بعد از دستور مورخ 5 مرداد 1361 حضرت امام به شورای عالی قضایی از سوی معظمٌ له صادر شده است. حجت الاسلام سیدحسین موسوی تبریزی، دادستان کل انقلاب اسلامی وقت، دربارۀ چگونگی صدور این دو حکم در فاصله ای اندک و علت صدور آن می نویسد: «این دو دستخط مبارک حضرت امام سلام الله تعالی علیه در تاریخ 5 / 5 / 61 و 9 / 5 / 61 مربوط می شود به اختلافی که میان بنده و شورای عالی قضایی روی داده بود».