اهمیت و جایگاه منصب قضا

 

اهمیت و جایگاه منصب قضا

‏ ‏

‎ ‎

کتابقضا و قضاوت در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 24