بخش اول: مباحث کلامی پیرامون عدل

فصل دوم: جبر و تفویض

فصل دوم:

 

 

 

جبر و تفویض

 

کتابعدل الهی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 13