بخش دوم: شبهات پیرامون عدل الهی

فصل اول: وجود شرور و نواقص و بلایا در جهان

فصل اول:

 

 

 

وجود شرور و نواقص و بلایا در جهان[1]

‎ ‎

کتابعدل الهی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 126

  • . بیان شبهه: وجود نواقص و کاستیها و شرور در جهان هستی، مشهود می باشد. وجود این گونه امور و آفرینش آنها از جانب خداوند حکیم و علیم و عادل چگونه توجیه می شود؟ و نظام احسن عالم با وجود چنین مواردی چگونه می سازد؟