بخش دوم: شبهات پیرامون عدل الهی

فصل چهارم: شفاعت و عدالت

فصل چهارم:

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

شفاعت و عدالت

کتابعدل الهی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 189