بخش دوم: شبهات پیرامون عدل الهی

فصل پنجم: توبه

فصل پنجم:

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

توبه

کتابعدل الهی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 207