بخش دوم: شبهات پیرامون عدل الهی

فصل ششم: حبّ و بغض اهل بیت(ع)

فصل ششم:

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

حبّ و بغض اهل بیت(ع)

کتابعدل الهی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 217