بخش دوم: روابط بین الملل

4. لاهه

4. لاهه

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

بی اعتنایی به محکومیت های لاهه

‏     ‏‏لابد این را هم شنیدید که لاهه، ایران را محکوم کرد. حالا‏‎ ‎‏دیگر خواب به چشم ایرانیها نمی رود! لاهه محکوم کرد! این لاهه‏‎ ‎‏مدتهاست؛ این سازمانها مدتهاست که اسرائیل را در این‏‎ ‎‏شرارتهایش محکوم کردند و هیچ اعتنا به آنها نکرد. هیچ غلطی‏‎ ‎‏هم آنها نکردند.(177)‏

25 / 9 / 58 

*  *  *


کتابسیاست خارجی و روابط بین الملل از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 103

‎ ‎

کتابسیاست خارجی و روابط بین الملل از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 104