بخش دوم: روابط بین الملل

5. افریقای جنوبی

5. افریقای جنوبی

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

سفاک بودن رژیم آپارتاید افریقای جنوبی

‏     ‏‏حساب آفریقای جنوبی هم معلوم است؛ رژیم نژادپرستی که‏‎ ‎‏به هیچ وجه به هیچ یک از ارزشهای انسانی ارج نمی نهد و اصولاً‏‎ ‎‏رژیمی است سفاک و جنایتکار. (254)‏

18 / 10 / 57 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

عدم داشتن رابطه با آفریقای جنوبی

‏     ‏‏سؤال: ‏‏[‏‏دوَلی که در جریان انقلاب کنونی ایران آشکارا از شاه‏‎ ‎‏حمایت کردند، در صورتی که اظهار ندامت کنند، آیا مناسبات خود را‏‎ ‎‏با آنها ادامه می دهید؟‏‏]‏

‎     ‎‏جواب: بلی؛ مگر اسرائیل. اسرائیل مستثناست؛ همچنین افریقای‏‎ ‎‏جنوبی و کشورهایی که از تبعیض نژادی پشتیبانی می کنند.(255)‏

3 / 11 / 57 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

فریاد برائت ما، فریاد مردم مسلمان افریقاست

‏     ‏‏فریاد برائت ما فریاد مردم مسلمان افریقا است، فریاد برادران‏‎ ‎‏و خواهران دینی ما که به جرم سیاه بودن، تازیانۀ ستمِ سیه روزان‏‎ ‎‏بی فرهنگِ نژادپرست را می خورند.(256)‏

6 / 5 / 66

*  *  *

کتابسیاست خارجی و روابط بین الملل از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 155