فصل اول: ارتش شاهنشاهی

لزوم پاکسازی ارتش

لزوم پاکسازی ارتش 

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

لزوم تصفیۀ ارتش 

‏تصفیۀ سریع ارتش از عناصر خائن و بازگرداندن استقلال ارتش‏‏[‏‏لازم‏‎ ‎‏است‏‏]‏‏.‏‎[1]‎‏(144)‏

13 / 10 / 57

*  *  *


کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 74

تصفیۀ اقلیت خائن ارتش 

‏ما ارتش لازم داریم، احترام به ارتش می گذاریم. ما طبقۀ جوان ارتش را،‏‎ ‎‏صاحب منصبان جوان ارتش را برایشان احترام قائل هستیم. در طبقۀ‏‎ ‎‏بالاتر هم اگر چنانچه یک صاحب منصب یا چند صاحب منصب صحیح‏‎ ‎‏پیدا شد، آنها هم محترم هستند. ما آنهایی که دزدی کردند با آنها‏‎ ‎‏مخالفیم. در قشرهای دولتی، ما به همۀ قشرهای دولتی احترام قائل‏‎ ‎‏هستیم؛ اگر در بین آنها یکی دو تا پیدا شد که فاسدند، فاسدها باید‏‎ ‎‏بروند، تصفیه باید بشود؛ و الاّ مملکت نظام لازم دارد، مملکت اداره لازم‏‎ ‎‏دارد، وزارتخانه لازم دارد، همۀ اینها را لازم دارد، اما نه اینطوری که حالا‏‎ ‎‏دارند درست می کنند.(145)‏

17 / 10 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

نفرت بدنۀ ارتش از سران

‏امریکا فهمیـده است ایـن مطلب را کـه نظامی فـایده نـدارد؛ با ملتْ‏‎ ‎‏نظامی نمی توانـد، ارتش نمی تواند. این ارتش هم که مخالف ملت‏‎ ‎‏نیست. این چهار نفر، چند نفر آدمی که در رأسْ حالا واقع شده اند و‏‎ ‎‏آنها را در رأس قرار داده اند و سایرین ـ سایر قشرهای نظامی محترم‏‎ ‎‏خون دل می خورنـد از اینهـا، اینهـا هم نمی تواننـد کاری انجـام‏‎ ‎‏بدهنـد.(146)‏

24 / 10 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

تصفیۀ فاسدین از ارتش 

‏ارتش و شهربانی و ژاندارمری اکنون در خدمت اسلام هستند و از ملت‏‎ ‎‏هستند، باید ملت از آنان پشتیبانی کند و کاری که موجب آزردگی و‏‎ ‎‏دلسردی آنان است انجام ندهند و باید قوای انتظامیه بدانند که پس از‏‎ ‎‏تصفیه از عناصر فاسده، تمام آنان در پناه اسلام و حکومت عدل با‏‎ ‎

کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 75

‏احترام و رفاه زندگی می کنند.(147)‏

9 / 12 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

به کارگیری افراد شرافتمند

‏رؤسای ارتش باید ملاحظه کنند که اگر چنانچه یک اشخاصی در بین‏‎ ‎‏آنها هست که در خدمت طاغوت بوده است و جنایتکار بوده است آنها را،‏‎ ‎‏با تدریج و یا به طور دیگر، آنها را کنار بگذارند و اشخاص شرافتمند را در‏‎ ‎‏رأس ارتش یا در مواردی که باید به کار بگیرند به کار بگیرند. در‏‎ ‎‏انتصاباتشان خیلی دقت بکنند که انتصاباتْ صحیح باشد.(148)‏

29 / 12 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

عفو عمومی

‏آنهایی که مجرم بودند، آنهایی که خیانتکار بودند، آنها را مجازات کردند‏‎ ‎‏و خواهند کرد. و اما ارتش، ژاندارمری، و همین طور سایر طبقات دیگر از‏‎ ‎‏قوای انتظامی، شهربانی، در تمام کشور، اگر ... خدای نخواسته مرتکب‏‎ ‎‏یک جرم صغیری، یک گناه صغیره ای شده باشند، ما این را عفو کردیم؛ و‏‎ ‎‏خداوند تبارک و تعالی به واسطۀ برگشت آنها به دامن اسلام و برگشت‏‎ ‎‏آنها به دامن ولی عصر ـ سلام الله علیه ـ آنها را عفو فرمود. و ما به تبع امام‏‎ ‎‏زمان ـ سلام الله علیه ـ عفو عمومی نمودیم و از اشخاصی که گناه صغیره‏‎ ‎‏کردند و خدای نخواسته مرتکب بعضِ صغایر ذنوب شدند ‏‏[‏‏گذشتیم‏‏]‏‏.‏‎ ‎‏خداوند همۀ شما را عظمت، عزت ‏‏[‏‏و‏‎ ‎‏]‏‏قدرت عنایت کند.(149)‏

2 / 2 / 58

*  *  *

‏ ‏

رعایت موازین در برخوردها

‏اگر خدای نخواسته معلوم شد که یک نفری هم فرض کنید یک شخصی‏‎ ‎

کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 76

‏است که کذا و کذا است، این باید روی موازین به آن کسی که فرماندهش‏‎ ‎‏است اطلاع بدهند و روی موازین عمل شود.(150)‏

‏ ‏

‏ ‏

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تصفیۀ ارتش، لازمۀ استقلال کشور

‏شما می دانید که ارتش؛ اساس و رکن استقلال یک کشور است. اگر ارتش‏‎ ‎‏اصلاح بشود، استقلال کشور حفظ می شود. و اگر خدای نخواسته در‏‎ ‎‏ارتش یک فسادی باشد، استقلال کشور به خطر می افتد. و می دانید که‏‎ ‎‏امروز افرادی که ناصالح هستند و افراد چپ، افراد وابسته به رژیم سابق،‏‎ ‎‏در همه جا نفوذ دارند، ولا محاله در ارتش هم هستند. و اگر اینها بمانند‏‎ ‎‏در ارتش، ممکن است که ریشه بکنند؛ ممکن است توطئه بکنند؛ و‏‎ ‎‏خدای نخواسته یک وقت یک ارتش را به فساد بکشند. بنابراین، تصفیۀ‏‎ ‎‏ارتش از مسائل بسیار مهم است. با تصفیۀ ارتش، حفظ استقلال کشور‏‎ ‎‏می شود. و شما موظفید به اینکه استقلال کشورتان را حفظ کنید. و‏‎ ‎‏موظفید به اینکه ان شاءالله تصفیه بکنید افرادی که می دانید که نالایق‏‎ ‎‏هستند؛ می دانید که فاسد هستند؛ می دانید که مفسده جو هستند.‏‎ ‎‏اینها را از خودتان، از بین خودتان، خارج کنید؛ تصفیه کنید. یک ارتش‏‎ ‎‏مستقلِ اسلامی ـ انسانی که در خدمت کشور و در خدمت ملت و در‏‎ ‎‏خدمت اسلام باشد.(151)‏

1 / 8 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تلاش نظامیان برای اصلاح ارتش 

‏شما که در ارتش هستید ـ و امیدوارم که نیروی شما هر روز بیشتر بشود ـ‏‎ ‎‏شما در آنجا مشغول باشید برای اصلاح امور.(152)‏

3 / 8 / 58


کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 77

پاکسازی ارتش از عناصر فاسد 

‏این جوانهایی که در بین ارتش هستند، توجه داشته باشند. این یک‏‎ ‎‏خطری دارد برای کشور شما پیش می آورد. این کار به دست دیگران‏‎ ‎‏دارد واقع می شود، و شماها گول می خورید. قبل از اینکه شروع بشود به‏‎ ‎‏یک تصفیه ای و من آنطور قاطع که می توانم عمل کنم، عمل کنم،‏‎ ‎‏خودتان اصلاح کنید خودتان را، والاّ ما اینها را تصفیه خواهیم کرد.‏‎ ‎‏آنهایی که رفتند و کندند ‏‏[‏‏درجۀ‏‏]‏‏ خودشان ـ آنطور که برای ما نقل‏‎ ‎‏کردند ـ و به آنها هم گفتند شما هم بکنید، دیگر سربازی و نمی دانم ‏‏[‏‏بالا‏‎ ‎‏و پایین‏‎ ‎‏]‏‏نیست،‏‎[2]‎‏ این بزرگتر خیانتی است که به مملکت ما دارید‏‎ ‎‏می کنید. قبل از اینکه ما دخالت در امر بکنیم خودتان اصلاح‏‎ ‎‏بکنید.(153)‏

4 / 10 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

حذف اخلالگران از ارتش 

‏جناب آقای رئیس جمهور که به نمایندگی از طرف اینجانب به فرماندهی‏‎ ‎‏کل قوا منصوب شده اند موظف هستند که هر کس با هر درجه و مقامی که‏‎ ‎‏خواست در ارتش اخلال کند و یا اعتصاب راه بیندازد و یا کم کاری کند و یا‏‎ ‎‏نظم و مقررات ارتش را نادیده گیرد و یا از قوانین ارتش سرپیچی کند‏‎ ‎‏شدیداً مؤاخذه نمایند؛ و در صورت اثبات جرم، بلافاصله از ارتش اخراج‏‎ ‎‏نمایند و تحت تعقیب قانونی قرار دهند. من دیگر بی نظمی در ارتش را به‏‎ ‎‏هیچ وجه تحمل نمی کنم و هرکس که در کار ارتش اخلال نماید بلافاصله به‏‎ ‎‏عنوان ضد انقلاب به ملت معرفی می شود تا ملت عزیز حسابش را با‏‎ ‎‏باقیماندۀ ارتش شاه جنایتکار روشن گرداند.‏‏(154)‏

1 / 1 / 59


کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 78

طرد عناصر ناسالم از ارتش 

‏ما باید این محتواها را با جدیت اصلاح بکنیم. افراد ناصالح را اگر واقعاً‏‎ ‎‏برخلاف مکتب هستند، از اول باید کنارشان زد، و چنانچه یک وقت‏‎ ‎‏خدای نخواسته خیانتی هم کردند، باید به دادگاه سپردشان، و افرادی‏‎ ‎‏که مکتبی هستند ـ یعنی، فکرشان فکر اسلام است لکن عملشان‏‎ ‎‏برخلاف است ـ اینها را باید هدایت کرد؛ اگر هدایت شدند که شدند، اگر‏‎ ‎‏هدایت نشدند، بعد از چندی که دیدید فایده ندارد کنارشان بگذارید،‏‎ ‎‏تصفیه شان بکنید.(155)‏

28 / 4 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

لزوم پاکسازی ارتش به دست ارتشیان 

‏چنانچه مثلاً در ارتش اشخاصی هستند که برخلاف موازین هستند، یا‏‎ ‎‏توطئه ای در کار دارند، یا از طاغوت هستند، یا اعتقاداتشان مضر است،‏‎ ‎‏یا عملشان عمل فاسد است، خود ارتش باید این کار را بکند. و اگر‏‎ ‎‏دادگاهها آنها را از ارتش بخواهند، باید ارتش اطاعت کند...‏‎ ‎‏ارتش موظف است که پاکسازی کند و اهمال نکند که آن وقت‏‎ ‎‏اشخاصی که با ما نظر بد دارند، نظر سوء دارند و می خواهند توطئه کنند،‏‎ ‎‏بگویند که ارتش اعتنایی ندارد به اینکه، پاکسازی بشود؛ برای‏‎ ‎‏اینکه، تضعیف کنند ارتش را. ارتش باید پاکسازی بشود. خودتان باید‏‎ ‎‏شناسایی بکنید.(156)‏

3 / 5 / 59

*  *  *

‏ ‏

رسیدگی به وضع بازماندگان کودتای نافرجام نوژه  

‏ [‏‏بسمه تعالی. پیشگاه امام خمینی رهبر و بنیانگذار جمهوری اسلامی‏‎ ‎‏ایران‏

‏     پیرو اوامر آن رهبر در مورد بررسی وضع بازماندگان معدومین‏‎ ‎

کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 79

‏کودتای نافرجام، به سه نفر از پرسنل نیروی هوایی، تیپ نوهد و نیروی‏‎ ‎‏زمینی جمهوری اسلامی مأموریت داده شد که به پیگیری این امر‏‎ ‎‏بپردازند. اینک خلاصۀ اقدامات انجام شده و پیشنهادها را به عرض‏‎ ‎‏می رساند:...‏

‏پیشنهادها: 1. چون سکونت این عده در خانه های سازمانی مغایر با‏‎ ‎‏اصول حفاظتی بوده، برای سهولت بیشتر آنان قرار شد منازل سازمانی‏‎ ‎‏آنها تخلیه گردد.‏

‏     2. با توجه به هزینۀ زندگی و مسکن، به هر خانواده با یک فرزند مبلغ‏‎ ‎‏سی هزار ریال و در ازای هر فرزند اضافی مبلغ پنج هزار ریال به‏‎ ‎‏خانواده ها پرداخت شود.‏

‏     3. وامی جهت خرید خانه به خانواده ها پرداخت و در ازای‏‎ ‎‏بازپرداخت این وام مقدار کمی از مستمری آنها کم شود.‏

‏ضمناً گزارش هیأت بررسی مشکلات خانواده های معدومین به پیوست‏‎ ‎‏جهت مقتضیات اوامر عالی تقدیم می گردد.‏

‏وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران ـ سرهنگ خلبان جواد فکوری‏‏]‏

‏ ‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏     مراتب فوق مورد موافقت است امید است خانواده این اشخاص در‏‎ ‎‏دامان اسلام و ملت اسلامی با رفاه زندگی کنند و سعادت خویش را در‏‎ ‎‏دنیا و آخرت تأمین نمایند. از خداوند تعالی سعادت و سلامت ملت‏‎ ‎‏مسلمان را خواهانم.(157)‏

12 / 11 / 59

*  *  *

‏ ‏

پاکسازی ارتش از مستشاران 

‏ارتشی که با مستشارهای امریکا اداره می شدند و هیچ ارتباطی با‏‎ ‎

کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 80

‏ملت نداشتند، برگرداندند به حال اول؛ و آن مستشارها را بیرون‏‎ ‎‏کردند.(158)‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

18 / 11 / 62

*  *  *


کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 81

‎ ‎

کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 82

  • )) حضرت امام در جواب سؤال خبرنگار، یکی از برنامه های دولت آینده را برمی شمارند.
  • )) منافقین و مارکسیستها تبلیغ می کردند که در ارتش توحیدی و خلقی بالا و پایین نباید وجود داشته باشد. امام با این فرمان جلوی این توطئه گروههای ضدانقلاب را گرفتند.