فصل دوم: ارتش جمهوری اسلامی

بزرگداشت روز ارتش

بزرگداشت روز ارتش

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

ضرورت بزرگداشت روز ارتش 

‏روز چهارشنبه 29 فروردین روز ارتش اعلام می شود. ارتش محترم در‏‎ ‎‏این روز در شهرستانهای بزرگ با ساز و برگ به رژه بپردازند و پشتیبانی‏‎ ‎‏خود را از جمهوری اسلامی و ملت بزرگ ایران و حضور خود را برای‏‎ ‎‏فداکاری در راه استقلال و حفظ مرزهای کشور اعلام نمایند.(168)‏

26 / 1 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

روز بازگشت ارتش از طاغوت به الله

‏روز 22 بهمن روزی بود که ارتش و ملت به هم پیوستند. و روزی بود که‏‎ ‎‏ارتش از طاغوت به الله برگشت، و با تکبیر و پشتیبانی امت بر طاغوت‏‎ ‎‏غلبه کرد.(169)‏

24 / 11 / 59


کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 89

تبریک روز 29 فروردین به ملت و ارتش 

‏فرا رسیدن روز 29 فروردین روز ارتش شجاع و متعهد جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی را به ملت ایران و به قوای مسلح و ارتش مجاهد تبریک‏‎ ‎‏می گویم. این سال، تبریک به ارتش و قوای مسلح و ملت که چنین‏‎ ‎‏ارتشی دارند که با مجاهدات بزرگ و فداکاری شجاعانه، کشور عزیزخود‏‎ ‎‏را از شرّ جنود ابلیس ـ که با پشتیبانی دو قدرت بزرگ و‏‎ ‎‏سایر قدرتهای وابسته، به کشور عزیزمان هجوم نموده اند ـ نجات داده‏‎ ‎‏و چون سدی عظیم و بنیانی مرصوص در مقابل آن ایستادگی کرده و‏‎ ‎‏می کنند، افزون و مضاعف است. روز ارتش در این سال، روز حماسۀ‏‎ ‎‏ملت است؛ روز افتخار کشور است؛ روز سرافرازی ارتش و سایر قوای‏‎ ‎‏مسلح است. تبریک به ارتش و ملت شعار نیست، شعور و حقیقت‏‎ ‎‏است؛ حقیقتی که در جبهه های کارزار جلوه گر است. حقیقتی که‏‎ ‎‏صدامیان و جنود ابلیس آن را لمس نموده و می نمایند.(170)‏

27 / 1 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

روز ارتش، روز مردم است

‏گرچه روز ارتش در جمهوری اسلامی از روز مردم جدا نیست،‏‎ ‎‏بحمدالله تعالی ارتش آنچنان مردمی است و در خدمت مردم است،‏‎ ‎‏و مردم آنچنان با ارتش منسجم و پیوند ناگسستنی دارند که هر دو‏‎ ‎‏یک واحد را تشکیل می دهند و روز ارتش روز مردم است، لکن‏‎ ‎‏انتخاب یک روز برای ارتش به منظور تجلیل بیشتر و تقدیر، سزاوارتر‏‎ ‎‏و نمودارِ تکریم از چهرۀ سلحشور و رزمندۀ آنان است. ملت‏‎ ‎‏عظیم الشأن ایران روز 29 فروردین را به عنوان روز مبارک ارتش به آنان‏‎ ‎‏تبریک می گویند. امسال با سپاس بی حد به درگاه خداوند تعالی با‏‎ ‎‏پیروزیهای بزرگ که ارتش و سایر قوای مسلح نصیب ملت ایران‏‎ ‎‏نموده اند و با افتخار جاویدی که در فتوحات، به ویژه «فتح مبین» برای‏

کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 90

‏کشور اسلامی آفریدند تبریکها بیشتر و جدّیتر و توأم با سرافرازی‏‎ ‎‏است. جاوید باد قوای مسلح و ارتش؛ و سرافراز باد کشور بقیة الله اعظم‏‎ ‎‏ـ ارواحنا لمقدمه الفداء ـ که اینچنین سربازان متعهد و فداکار دارد...‏‎ ‎‏امسال ملت ایران با چنان سرافرازی و افتخار، روز ارتش را می گذراند‏‎ ‎‏که در سالهای پیش بی سابقه بوده است. و ارتش باچنان درخششی در‏‎ ‎‏مقابل دشمنان ایستادگی می کند که در تاریخ حیاتش کم نظیر یا‏‎ ‎‏بی نظیر بوده است؛ و امید است که هر سال از سال پیش افتخار آفرینتر‏‎ ‎‏گردد.(171)‏

29 / 1 / 61

*  *  *

کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 91