فصل چهارم: نظم و سازمان در ارتش

          فصل چهارمنظم و سازمان در ارتش

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏     ‏ ضرورت وجود نظم و سلسله مراتب

‏      ‏مفهوم سلسله مراتب

      وظایف سازمانی

      انطباق با موازین اسلام

      اخلاق فرماندهان

      هماهنگی و وحدت عمل


کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 129

‎ ‎

کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 130