فصل چهارم: نظم و سازمان در ارتش

هماهنگی و وحدت عمل

هماهنگی و وحدت عمل 

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

رفتار برادرانه 

‏همه با هم برادر باشیم، و همه با هم در خدمت اسلام و در خدمت‏‎ ‎‏کشورمان. و امیدوارم که دیگر آن مسائل سابق، آن چپاول سابق، آن‏‎ ‎‏زورگوییهای سابق برنگردد. همه با هم برادرانه زندگی کنیم، و همه با هم‏‎ ‎‏برادرانه حفظ کشورمان را بکنیم. من دعاگوی همه تان هستم،‏‎ ‎‏خدمتگزار همه هم هستم. خداوند همه تان را ان شاءالله حفظ کند.(305)‏

1 / 8 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

حفظ وحدت کلمه 

‏توجه داشته باشید که این قدرتی که داشتید حفظ بکنید. وحدت کلمه‏‎ ‎‏را حفظ بکنید.(306)‏

3 / 8 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

هماهنگی با سایر نیروها

‏ارتش هماهنگی داشته باشد با ژاندارمری و پاسدار.(307)‏

15 / 3 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

انسجام و برادری 

‏خود ارتش هم منسجم باشند با هم و سایر قوای مسلح هم با ارتش برادر‏‎ ‎‏باشند ـ که هستند ـ سپاه پاسداران را شما در آغوش بگیرید؛ آنها شما را‏‎ ‎‏در آغوش بگیرند. همۀ شما در این مسائل باید کوشا باشید که مملکت‏‎ ‎‏خودتان را نجات بدهید.(308)‏

24 / 3 / 60

*  *  *


کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 163

لزوم هماهنگی و تفاهم

‏امروز ارتش و دولت با زمان سابق فرق کرده است. آقایان باید با هم‏‎ ‎‏مشورت و همکاری نمایند و در پیشبرد مقاصد کشور اسلام همفکر‏‎ ‎‏باشند. فرماندهان ارتش باید با هم تفاهم داشته باشند. امروز ما مبتلا‏‎ ‎‏به جنگ هستیم و تقریباً همۀ کشورها علیه مملکت ما توطئه می کنند.‏‎ ‎‏استقلال و آزادی خودتان را نمی توانید بدون تفاهم حفظ کنید.(309)‏

11 / 7 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

حفظ انسجام در راه هدف 

‏مادام که شماها در حفاظت میهن خودتان و اسلام و جمهوری اسلامی‏‎ ‎‏با اتحاد و انسجام کامل در صحنه باشید، از توطئه های دشمنان اسلام‏‎ ‎‏برای براندازی جمهوری اسلامی نهراسید و چون سدی آهنین در‏‎ ‎‏مقابل آنان بایستید و با سرافرازی بر مهاجمین تبهکار بتازید و آنان را‏‎ ‎‏در هم کوبید.(310)‏

29 / 1 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

وحدت برای حفظ اسلام و کشور

‏شما و سپاه و سایرین دست واحد باشید برای حفظ آبروی خودتان،‏‎ ‎‏برای حفظ اسلام، برای حفظ کشور خودتان.(311)‏

2 / 10 / 64

*  *  *

کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 164