فصل پنجم: ارتش و مردم

          فصل پنجمارتش و مردم

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏     ‏ حمایت مردم از ارتش

‏      ‏پشتیبانی ارتش از ملت


کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 165

‎ ‎

کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 166