بخش دوم

فرازهای برگزیده و کلمات قصار

فرازهای برگزیده و کلمات قصار

‏ ‏

‏ ‏

‏ـ ما مفتخریم و ملت عزیز سرتاپا متعهد به اسلام و قرآن مفتخر است که پیرو‏‎ ‎‏مذهبی است که می خواهد حقایق قرآنی، که سراسر آن از وحدت بین مسلمین‏‎ ‎‏بلکه بشریت دم می زند، از مقبره ها و گورستانها نجات داده و به عنوان بزرگترین‏‎ ‎‏نسخۀ نجات دهندۀ بشر از جمیع قیودی که بر پای و دست و قلب و عقل او‏‎ ‎‏پیچیده است و او را به سوی فنا و نیستی و بردگی و بندگی طاغوتیان می کشاند‏‎ ‎‏نجات دهد.‏

‏ـ ما مفتخریم که پیرو مذهبی هستیم که رسول خدا مؤسس آن به امر خداوند‏‎ ‎‏تعالی بوده، و امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب، این بندۀ رها شده از تمام قیود،‏‎ ‎‏مأمور رها کردن بشر از تمام اغلال و بردگیها است.‏

‏ـ ما مفتخریم که کتاب نهج البلاغه که بعد از قرآن بزرگترین دستور زندگی مادی و‏‎ ‎‏معنوی و بالاترین کتاب رهایی بخش بشر است و دستورات معنوی و حکومتی آن‏‎ ‎‏بالاترین راه نجات است، از امام معصوم ما است.‏

‏ـ ما مفتخریم که ائمۀ معصومین، از علی بن ابیطالب گرفته تا منجی بشر حضرت‏‎ ‎‏مهدی صاحب زمان ـ علیهم آلاف التحیات والسلام ـ که به قدرت خداوند قادر،‏‎ ‎‏زنده و ناظر امور است ائمۀ ما هستند.‏

‏ـ ما مفتخریم که ادعیۀ حیاتبخش که او را «قرآن صاعد» می خوانند از ائمۀ‏‎ ‎‏معصومین ما است.‏


کتابنگرشی موضوعی بر وصیتنامۀ سیاسی ـ الهی امام خمینی (س)صفحه 171
‏ـ «مناجات شعبانیۀ» امامان و «دعای عرفات» حسین بن علی ـ علیهما السلام ـ و‏‎ ‎‏«صحیفۀ سجادیه» این زبور آل محمد و «صحیفۀ فاطمیه» که کتاب الهام شده از‏‎ ‎‏جانب خداوند تعالی به زهرای مرضیه است از ما است.‏

‏ـ ما مفتخریم که «باقرالعلوم» بالاترین شخصیت تاریخ است و کسی جز خدای‏‎ ‎‏تعالی و رسول ـ صلی الله علیه و آله ـ و ائمۀ معصومین ـ علیهم السلام ـ مقام او را‏‎ ‎‏درک نکرده و نتوانند درک کرد، از ما است.‏

‏ـ ما مفتخریم که مذهب ما «جعفری» است که فقه ما که دریای بی پایان است، یکی‏‎ ‎‏از آثار اوست.‏

‏ـ ما مفتخریم به همۀ ائمۀ معصومین ـ علیهم صلوات الله ـ و متعهد به پیروی‏‎ ‎‏آنانیم.‏

‏ـ ما مفتخریم که ائمۀ معصومین ما ـ صلوات الله و سلامه علیهم ـ در راه تعالی دین‏‎ ‎‏اسلام و در راه پیاده کردن قرآن کریم که تشکیل حکومت عدل یکی از ابعاد آن‏‎ ‎‏است، در حبس و تبعید به سر برده و عاقبت در راه براندازی حکومتهای جائرانه و‏‎ ‎‏طاغوتیان زمان خود شهید شدند.‏

‏ـ ما امروز مفتخریم که می خواهیم مقاصد قرآن و سنت را پیاده کنیم و اقشار‏‎ ‎‏مختلفۀ ملت ما در این راه بزرگِ سرنوشت ساز سر از پا نشناخته، جان و مال و‏‎ ‎‏عزیزان خود را نثار راه خدا می کنند.‏

‏ـ ما مفتخریم که بانوان و زنان پیر و جوان و خرد و کلان در صحنه های فرهنگی و‏‎ ‎‏اقتصادی و نظامی حاضر، و همدوش مردان یا بهتر از آنان در راه تعالی اسلام و‏‎ ‎‏مقاصد قرآن کریم فعالیت دارند.‏

*  *  *

‏ ‏

‏ـ با کمال جِد و عجز از ملتهای مسلمان می خواهم که از ائمۀ اطهار و فرهنگ‏‎ ‎‏سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، نظامی این بزرگ راهنمایان عالم بشریت به طور‏‎ ‎‏شایسته و به جان و دل و جانفشانی و نثار عزیزان پیروی کنند.‏


کتابنگرشی موضوعی بر وصیتنامۀ سیاسی ـ الهی امام خمینی (س)صفحه 172
‏ـ از نماز جمعه و جماعت که بیانگر سیاسی نماز است هرگز غفلت نکنند، که این‏‎ ‎‏نماز جمعه از بزرگترین عنایات حق تعالی بر جمهوری اسلامی ایران است.‏

‏ـ این انقلاب بزرگ که دست جهانخواران و ستمگران را از ایران بزرگ کوتاه کرد، با‏‎ ‎‏تأییدات غیبی الهی پیروز گردید.‏

‏ـ شک نباید کرد که انقلاب اسلامی ایران از همۀ انقلابها جدا است: هم در‏‎ ‎‏پیدایش و هم در کیفیت مبارزه و هم در انگیزۀ انقلاب و قیام.‏

‏ـ این (انقلاب) یک تحفۀ الهی و هدیۀ غیبی بوده که از جانب خداوند منان بر این‏‎ ‎‏ملت مظلوم غارتزده عنایت شده است.‏

‏ـ اسلام و حکومت اسلامی پدیدۀ الهی است که با به کار بستن آن سعادت‏‎ ‎‏فرزندان خود را در دنیا و آخرت به بالاترین وجه تأمین می کند.‏

‏ـ حفظ اسلام در رأس تمام واجبات است، که انبیای عظام از آدم ـ علیه السلام ـ تا‏‎ ‎‏خاتم النبیین ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ در راه آن کوشش و فداکاری جانفرسا‏‎ ‎‏نموده اند.‏

‏ـ علم و صنعت مورد تأکید اسلام و قرآن مجید است.‏

‏ـ بسیار از احکام عبادی اسلام، عبادی ـ سیاسی است که غفلت از آنها این‏‎ ‎‏مصیبتها را به بار آورده.‏

‏ـ من با جرأت مدعی هستم که ملت ایران و تودۀ میلیونی آن در عصر حاضر بهتر‏‎ ‎‏از ملت حجاز در عهد رسول الله ـ صلی الله علیه و آله ـ و کوفه و عراق در عهد‏‎ ‎‏امیرالمؤمنین و حسین بن علی ـ صلوات الله و سلامه علیهما ـ می باشند.‏

‏ـ ما همه مفتخریم که در چنین عصری و در پیشگاه چنین ملتی می باشیم.‏

‏ـ من برای آنکه شما جوانان شایسته ای هستید علاقه دارم که جوانی خود را در‏‎ ‎‏راه خداوند و اسلام عزیز و جمهوری اسلامی صرف کنید تا سعادت هر دو جهان را‏‎ ‎‏دریابید.‏

‏ـ نعمتی که با جهاد عظیم خودتان و خون جوانان برومندتان به دست آوردید‏‎ ‎‏همچون عزیزترین امور قدرش را بدانید و از آن حفاظت و پاسداری نمایید.‏


کتابنگرشی موضوعی بر وصیتنامۀ سیاسی ـ الهی امام خمینی (س)صفحه 173
‏ـ اکیداً توصیه می کنم که به بوقهای تبلیغاتی مخالفان اسلام و جمهوری اسلامی‏‎ ‎‏گوش فرا ندهید که همه کوشش دارند که اسلام را از صحنه بیرون کنند که منافع‏‎ ‎‏ابرقدرتها تأمین شود.‏

‏ـ با ارادۀ مصمم و فعالیت و پشتکار خود به رفع وابستگیها قیام کنید.‏

‏ـ باید کوشش در جلب نظر ملت بنمایید و از رفتار غیر اسلامی ـ انسانی احتراز‏‎ ‎‏نمایید. ‏

‏ـ مسئلۀ تبلیغ تنها به عهدۀ وزارت ارشاد نیست بلکه وظیفۀ همۀ دانشمندان و‏‎ ‎‏گویندگان و نویسندگان و هنرمندان است.‏

‏ـ از امور بسیار با اهمیت و سرنوشت ساز مسئلۀ مراکز تعلیم و تربیت از‏‎ ‎‏کودکستانها تا دانشگاهها است.‏

‏ـ وصیت اینجانب به جوانان عزیز دانشسراها و دبیرستانها و دانشگاهها آن است‏‎ ‎‏که خودشان شجاعانه در مقابل انحرافات قیام نمایند تا استقلال و آزادی خود و‏‎ ‎‏کشور و ملت خودشان مصون باشد.‏

‏ـ در ایران نیز که این معجزۀ عصر به دست ملت انجام گرفت، قوای مسلح متعهد و‏‎ ‎‏فرماندهان پاک و میهن دوست سهم بسزایی داشتند.‏

‏ـ قوای مسلح مطلقاً، چه نظامی و انتظامی و پاسدار و بسیج و غیر اینها، در هیچ‏‎ ‎‏حزب و گروهی وارد نشده و خود را از بازیهای سیاسی دور نگه دارند.‏

‏ـ زندگی انسانی شرافتمندانه را ولو با مشکلات بر زندگانی ننگین بردگی اجانب‏‎ ‎‏ولو با رفاه حیوانی ترجیح دهید.‏

‏ـ این جنگ و تحریم اقتصادی و اخراج کارشناسان خارجی، تحفه ای الهی بود که‏‎ ‎‏ما از آن غافل بودیم.‏

‏ـ باید همه بدانیم که آزادی به شکل غربی آن، که موجب تباهی جوانان و دختران‏‎ ‎‏و پسران می شود، از نظر اسلام و عقل محکوم است.‏

‏ـ مسیر یک ملت فداکار را نمی شود با دست زدن به ترور و انفجار و بمب و‏‎ ‎‏دروغ پردازیهای بی سر و پا و غیرحساب شده منحرف کرد.‏


کتابنگرشی موضوعی بر وصیتنامۀ سیاسی ـ الهی امام خمینی (س)صفحه 174
‏ـ برای ایران مستقل و آزاد فعالیت نمایید تا کشور و ملت از شرّ مخالفین نجات‏‎ ‎‏پیدا کند.‏

‏ـ از اول پیدایش کمونیسم مدعیان آن دیکتاتورترین و قدرت طلب و‏‎ ‎‏انحصارطلبترین حکومتهای جهان بوده و هستند.‏

‏ـ اگر ما با دست جنایتکار امریکا و شوروی از صفحۀ روزگار محو شویم و با خون‏‎ ‎‏سرخ شرافتمندانه با خدای خویش ملاقات کنیم، بهتر از آن است که در زیر‏‎ ‎‏پرچم ارتش سرخ شرق و سیاه غرب زندگی اشرافی مرفه داشته باشیم.‏

‏ـ باید به خود بباورانیم که اگر یک ملت بخواهند بدون وابستگیها زندگی کنند‏‎ ‎‏می توانند؛ و قدرتمندان جهان بر یک ملت نمی توانند خلاف ایدۀ آنان را تحمیل‏‎ ‎‏کنند.‏

‏ـ به ثروتمندان و پولداران مشروع وصیت می کنم که ثروتهای عادلانۀ خود را به‏‎ ‎‏کار اندازید و به فعالیت سازنده در مزارع و روستاها و کارخانه ها برخیزید که این‏‎ ‎‏خود عبادتی ارزشمند است.‏

‏ـ به همه در کوشش برای رفاه طبقات محروم وصیت می کنم که خیر دنیا و آخرت‏‎ ‎‏شماها رسیدگی به حال محرومان جامعه است.‏

‏ـ چه نیکو است که طبقات تمکندار به طور داوطلب برای زاغه و چپرنشینان‏‎ ‎‏مسکن و رفاه تهیه کنند. و مطمئن باشند که خیر دنیا و آخرت در آن است.‏

‏ـ در انقلابهای دنیا هرج و مرجها و غلط رویها و فرصت طلبیها غیرقابل اجتناب‏‎ ‎‏است.‏

‏ـ آن روزی که ان شاءالله تعالی مصلح کل ظهور نماید، گمان نکنید که یک معجزه‏‎ ‎‏شود و یکروزه عالم اصلاح شود؛ بلکه با کوششها و فداکاریها ستمکاران سرکوب و‏‎ ‎‏منزوی می شوند.‏

‏ـ شما ای ملت مجاهد، در زیر پرچمی می روید که در سراسر جهان مادی و‏‎ ‎‏معنوی در اهتزاز است.‏

‏ـ شما ای مستضعفان جهان و ای کشورهای اسلامی و مسلمانان جهان بپاخیزید‏

کتابنگرشی موضوعی بر وصیتنامۀ سیاسی ـ الهی امام خمینی (س)صفحه 175
‏و حق را با چنگ و دندان بگیرید.‏

‏ـ در جهان حجم تحمل زحمتها و رنجها و فداکاریها و جان نثاریها و محرومیتها‏‎ ‎‏مناسب حجم بزرگی مقصود و ارزشمندی و علوّ رتبۀ آن است.‏

‏ـ تا این روح تعاون و تعهد در جامعه برقرار است کشور عزیز از آسیب دهر‏‎ ‎‏ان شاءالله تعالی مصون است.‏

‏ـ وصیت من به همه آن است که با یاد خدای متعال به سوی خودشناسی و‏‎ ‎‏خودکفایی و استقلال، با همۀ ابعادش به پیش، و بی تردید دست خدا با شما‏‎ ‎‏است.‏

‏ـ بی تردید دست خدا با شما است، اگر شما در خدمت او باشید.‏

‏ـ برای ترقی و تعالی کشور اسلامی به روح تعاون ادامه دهید.‏

‏ـ با رفتن یک خدمتگزار در سدّ آهنین ملت خللی حاصل نخواهد شد.‏

‏ـ با دلی آرام و قلبی مطمئن و روحی شاد و ضمیری امیدوار به فضل خدا از‏‎ ‎‏خدمت خواهران و برادران مرخص، و به سوی جایگاه ابدی سفر می کنم.‏

‎ ‎

کتابنگرشی موضوعی بر وصیتنامۀ سیاسی ـ الهی امام خمینی (س)صفحه 176