فصل دوم تشریف فرمایی امام به جماران

لکه های خونریزی زیرپوستی

 لکه‌های خونریزی زیر پوستی 

‏در تیرماه 1363 لکه‌های خونریزی در ساق پا و بالای زانوی حضرت امام‏‎ ‎‏برای چندمین بار ظاهر شد و رو به افزایش گذاشت.‏

‏برای بررسی بیشتر از متخصصین خون و سرطان (برادران جناب آقای دکتر‏‎ ‎‏قوام زاده عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و دکتر فاطمی رئیس بانک خون سابق)‏‎ ‎‏درخواست شد تا حضرت امام را ویزیت نمایند. در معاینه نکته مرضی وجود‏‎ ‎‏نداشت و کاملاً طبیعی بود.‏

‏در اواخر بهمن سال 1363 لکه‌های خونریزی بر روی ساق پا برای چندمین‏‎ ‎

کتابطبیب دلهاصفحه 127
‏بار ظاهر شد که آزمایشهای انجام شده نکته مرضی را نشان نداد و معاینه کلینیکی‏‎ ‎‏نیز طبیعی بود.‏

‏ ‏

‏ ‏

140-p128

کتابطبیب دلهاصفحه 128

‏ ‏

140-p129

کتابطبیب دلهاصفحه 129

140-p130

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏نوار قلبی فوق در  تاریخ 14 / 1 / 64 بعد از  احساس درد قفسه صدری گرفته شد.‏

‏ ‏

‏ ‏

140-pp130


کتابطبیب دلهاصفحه 130
‏نوار قلب در مقایسه با نوار قلبی اواخر 1358 تغییر چندانی ندارد. کوتاه بودن‏‎ ‎‏امواج ‏‎R‎‏ در لیدهای جلوی قلبی ناشی از گذاشتن لیدهای ‏‎V1 - V6‎‏ در محل نامناسب‏‎ ‎‏روی قفسه صدری است.‏

‎ ‎

کتابطبیب دلهاصفحه 131