فصل دوم تشریف فرمایی امام به جماران

رابطه بین دردهای قلبی حضرت امام و مسائل مختلف روز

 رابطه بین دردهای قلبی حضرت امام و مسائل مختلف روز

‏با وجود آنکه کارهای اجرایی در سطح بالا را به عهده داشتم (رئیس دانشگاه‏‎ ‎‏تهران، وزیر علوم و آموزش عالی) مع الوصف همیشه روزهای جمعه و در موارد‏‎ ‎‏ضروری غیر از جمعه‌ها در سر کشیک‌های خود حاضر بودم. ظاهر شدن‏‎ ‎‏دردهای‏‎ ‎‏قلبی به علت کم خونی عضله قلب در اکثر موارد ارتباط نزدیک با عصبانیتها و‏‎ ‎‏نگرانیها و اضطرابها داشت، اتفاقات و سانحه‌های سیاسی و جنگ و جبهه به‏‎ ‎‏گونه‌های دیگر مؤثر بود. درگیریهای مرحوم «شهید رجایی» با «بنی صدر» تأثیر‏‎ ‎

کتابطبیب دلهاصفحه 132
‏عمیقی در روحیه حضرت امام عزیز داشت، زیرا اختلافات بین افراد یک حکومت‏‎ ‎‏بود.‏

‏روزی بنی صدر و مرحوم شهید رجائی و اشخاص دیگری در حضور امام‏‎ ‎‏بودند و حضرت امام در ارتباط با اختلافات آنها با یکدیگر عصبانی شدند و درد‏‎ ‎‏قفسه صدری حضرت امام عود کرد.‏

‏بروز جنگ تحمیلی و بمباران شهرها و فرودگاهها توسط صدامیان بظاهر‏‎ ‎‏تأثیری‏‎ ‎‏روی فشار خون و ضربان قلب و کم خونی عضله قلب امام نداشت، زیرا‏‎ ‎‏قدر مسلم این است که حضرت امام خود را برای مبارزه و تا سر حد شهادت آماده‏‎ ‎‏کرده بودند و از قبل می‌دانستند که از صدر اسلام اعتلای کلمه «لا اله الا الله» و‏‎ ‎‏مبارزه با کفر جهانی احتیاج به از دست دادن فرزند، خانه، خانواده و خویش است.‏‎ ‎‏در‏‎ ‎‏حادثه بمب گذاری حزب جمهوری اسلامی ایران با آنکه طرفداران و مبارزین‏‎ ‎‏ثابت قدم و مردان شایسته و بزرگی چون بهشتی‌ها را از‏‎ ‎‏دست دادند ولی چون کشته‏‎ ‎‏شدن در راه هدف مقدس و پیروزی خدا بر اهرمن و حق بر باطل بود به صورت ظاهر‏‎ ‎‏ناراحت نمی‌شدند.‏

‏من کیستم و اصلم از کجـاست‏

‏جایم شده این خاکدان چراست‏

‏در این مدت طولانی (حدود 10 سال) به تجربه دریافتم در‏‎ ‎‏مواردی که‏‎ ‎‏اختلافات داخلی بروز می‌کند یا درگیریهای محلی بین مثلاً فرماندار با امام جمعه‏‎ ‎‏یک شهر آشکار می‌شود؟ یا بدتر از همه بین دو روحانی یک شهر اختلافی بروز‏‎ ‎‏می کند و قضیه به کوچه و بازار می‌کشد وضعیت عضله قلب امام بعلت تنگ تر‏‎ ‎‏شدن رگهای عضله قلب، افزایش قدرت انقباضی و احتیاج عضله قلب به اکسیژن و‏‎ ‎‏خون بیشتر، کم خون تر و دردهای قلبی مکررتر و شدیدتر و طولانی تر می‌شود. به‏‎ ‎‏همین دلیل مجبور می‌شدیم یافته‌های خود را با مسئولین دفتر و حاج احمد آقای‏‎ ‎

کتابطبیب دلهاصفحه 133
‏خمینی در میان بگذاریم و تا می‌توانیم از بروز دردهای قلبی امام بکاهیم.‏

‏دردهای قلبی حضرت امام نیز ارتباط نزدیک با مسائل عاطفی داشت. یک‏‎ ‎‏روز ساعت 8 صبح شنبه خدمت حضرت امام رسیدم، حالشان کاملاً خوب و به‏‎ ‎‏هیچ‌وجه ناراحتی نداشتند. یک ساعت بعد بوسیله سیستم پیج (بیسیم شخصی) به‏‎ ‎‏ من اطلاع دادند که فوراً به جماران برگردم. خدمت حضرت امام رسیدم و جویای‏‎ ‎‏حال ایشان شدم، معلوم شد از درد قفسه صدری شکایت دارند و با درمانهای انجام‏‎ ‎‏شده و نیتروگلیسرین زیر زبانی درد تقریباً برطرف شده است. با تغییر مختصر داروها‏‎ ‎‏و استراحت، حال ایشان کاملاً بهبود پیدا کرد. مثل همیشه در جستجوی عامل‏‎ ‎‏ایجاد کننده درد قلبی بودم. در آن روز دریافتم که خانمی تهیدست و شهید داده‏

‏عیب پیــراهن دریــدن می‌کننــدم دوستـان‏

‏بی وفا یارم که پیــراهن همی درم نه پـوست‏

‏بـا خردمندی و خوبی پارسـا و نیک خوست‏

‏صورتی هرگز ندیدم کین همه معنی در اوست‏

‏ژاکتی را برای حضرت امام بافته و با هر دانه‌ای که انداخته یک بار ذکر خدا گفته و‏‎ ‎‏بعد از اتمام همراه نامه‌ای تقدیم حضرت امام کرده است حضرت امام با خواندن‏‎ ‎‏نامه آن خانم و شرح زندگی او و شهیدانی که در راه انقلاب داده مبتلا به درد قلبی‏‎ ‎‏شده است. مطالب فوق و مشابه آن را فراوان داشتیم و در جستجویی راه حل، بارها‏‎ ‎‏با برادران دفتر حضرت امام و بویژه حاج احمدآقا و مسئولین عالیرتبه مملکتی این‏‎ ‎‏موضوع را مطرح می‌کردیم ولی راه حلی نمی‌یافتیم. زیرا نه می‌توانستیم حضرت‏‎ ‎‏امام را از مردم و نه مردم را از امام جدا کنیم. مردم طاقت یک لحظه فراق امام را‏‎ ‎‏نداشتند و این مهر نه تنها در مؤمنان بلکه در همه ملت ایران می‌جوشید.‏

‏می میـــرم از اشتیــاقت در آتشــم از فـــراغت‏

‏گبرو مسلمان خجل شد صد رخنه در ملک دل شد‏


کتابطبیب دلهاصفحه 134
‏و گریزی نداشتند این دل هرگاه از امام کنده شود با مهر چه کسی آکنده‏‎ ‎‏شود...‏

‏گـر برکنم دل از تو و بردارم از تو مهر‏

‏این مهر بر که افکنم و این دل کجا برم‏

‏و در بعضی موارد اختلافات بین دو روحانی یا درگیری مثلاً استاندار با امام‏‎ ‎‏جمعه از طریق رسانه گروهی بیگانه (بی بی سی، رادیو آمریکا، رادیو اسرائیل) نیز‏‎ ‎‏به گوش امام هم می‌رسید. مسائل عاطفی مشخصاً برای حضرت امام دردهای قلبی‏‎ ‎‏ایجاد می‌کرد. و رابطه دقیق و مشخصی بین اینگونه مسائل با درد قلبی برقرار بود‏‎ ‎‏برای مثال سقوط هواپیمای مسافربری توسط آمریکا در آبهای خلیج فارس ضربه‏‎ ‎‏بزرگی به قلب و روح لطیف حضرت امام زد و ایجاد ناراحتی شدیدی در ایشان نمود.‏‎ ‎‏چند روزی بود که دردهای قفسه صدری و کم خونی عضله قلب حضرت‏‎ ‎‏امام مکرر تر و فاصله آنها نزدیک تر و مدت دردها طولانی تر و نسبت به درمانهای مرسوم مقاوم تر بود.‏

‏ما با امکاناتی که در این اواخر بوجود آورده بودیم و با تجهیزاتی که داشتیم‏‎ ‎‏ (مبسوط آن را بعداً خواهم نگاشت) قادر بودیم در اطاق نشیمن، اطاق خواب و در‏‎ ‎‏چند متری محل زندگی امام بخش‌های مراقبتهای ویژه مجهز و مدرن برپا کنیم و‏‎ ‎‏بارها انجام دادیم.‏

‏آنچه ما بعنوان تیم پزشکی دریافتیم، ارتباط مسائل عاطفی، درگیریهای‏‎ ‎‏داخلی بین خودی‌ها عامل بروز‏‎ ‎‏دردهای قلبی بود. به همین دلیل تصمیم گرفتیم از‏‎ ‎‏بعضی داروهای خواب‌آور، و آرام بخش استفاده کنیم. گو اینکه حضرت امام هر‏‎ ‎‏شب بدون داروی خواب‌آور بخواب می‌رفتند ولی در درگیریهای اواخر سال 67 و‏‎ ‎‏اوائل 68 اغلب با داروهای خواب‌آور بخواب می‌رفتند ولی در ماه دوم بهار 68 که‏‎ ‎‏مسائل عاطفی و درگیریها کاهش یافت، میزان مصرف داروهای خواب آور هم به‏‎ ‎

کتابطبیب دلهاصفحه 135
‏تدریج کم شد و تقریباً بعد از مدتی قطع شد.‏

‎ ‎

کتابطبیب دلهاصفحه 136