فصل دوم تشریف فرمایی امام به جماران

سفارش امام به تازه داماد و تازه عروس

 سفارش حضرت امام عزیز به تازه داماد و تازه عروس

‏در اسفند ماه 1358 که حضرت امام در بیمارستان قلب شهید رجایی بستری‏‎ ‎‏بودند و دوران نقاهت را در بخش انقلاب سپری می‌کردند، برادر حقیقت طلب یکی‏‎ ‎‏از تکنیسینهای بیمارستان فرصت را غنیمت دانسته و از حضرت امام تقاضا کردند تا‏‎ ‎

کتابطبیب دلهاصفحه 150
‏معظم له صیغه عقد ازدواج او با همسرش را بخوانند.‏

‏بعد از جاری شدن صیغه عقد برادر حقیقت طلب از امام عزیز خواهان‏‎ ‎‏نوشتن چند خطی در صفحه اول قرآن کریم عقد ازدواج آن دو شد و مرقومه حضرت‏‎ ‎‏امام چنین است:‏

‏ ‏

C:\Users\archive9\Desktop\Capture.PNG

‏ ‏

‏ ‏

‏آنچه از نوشته فوق مستفاد می‌شود از دیدگاههای مختلف قابل بررسی است‏‎ ‎‏1 - امام عزیزمان بر اساس تفکرات و اندیشه‌هایش در طول 90 سال عمر با‏‎ ‎‏برکتش به هیچ وجه سازش را قبول نداشت اما از محتوای این نوشته چنین بر می‌آید‏‎ ‎‏که امام عزیز سازش را در ازدواج‌ها قبول دارند و توصیه می‌کنند که در کم و‏‎ ‎‏کاستی‌ها، و زیر و بم‌ها و در بود و نبودها یک روح سازش حاکم بر زندگیها باشد تا‏‎ ‎‏تداوم یابد.‏

‏امام عزیز حقیقتی را برای استمرار و تداوم کانونهای گرم خانوادگی تذکر‏‎ ‎‏داده‌اند که اساس و سنگ زیر بنای تشکیل خانواده‌هاست.‏


کتابطبیب دلهاصفحه 151
‏چون معمولاً جاری شدن عقد ازدواج‌ها در جاهای مسقف جاری می‌شود، ‏‎ ‎‏شاعری مطلب فوق را با ظرافت دیگر چنین می‌سراید:‏

‏درون بقعه‌ای سوگند خوردیم‏

‏که با هم زندگانی ساز باشیم‏

‏کبوترهای هم پرواز باشیم.‏

‏2 - نکته دیگری که از جمله امام عزیز به ذهن خطور می‌کند، امر به سازندگی‏‎ ‎‏در جهت ایجاد کانونی گرم و آشیانه‌ای مملو از سرور و اُنس و برادری و عطوفت و‏‎ ‎‏مهربانی و ماوایی عاشقانه برای پرورش و به ثمر رساندن میوه‌های زندگی در رسیدن‏‎ ‎‏به اهداف عالی و انسان ساز اسلام عزیز و ساختن انسانهایی آراسته به صفات‏‎ ‎‏والای انسانیت و در نتیجه جامعه‌ای منزه و پاک و‏‎ ‎‏دور از همۀ زشتی‌ها و بدیهاست‏‎ ‎‏توصیه حافظ در مدارا با دشمنان و سازش با مشکلات تفسیر ره گشائی است از این‏‎ ‎‏بیت حافظ:‏

‏آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است‏

‏بــا دوستــان مــروت بـا دشمنــان مدارا‏

‎ ‎

کتابطبیب دلهاصفحه 152