فصل سوم احداث بیمارستان در جماران

مسئله دفع ادرار

 مسئله دفع ادرار

‏در جنس مذکر در اطراف مجرای خروجی ادراری بعد از مثانه غده‌ای بنام‏‎ ‎‏پروستات بطور طبیعی وجود دارد که در سنین بالا ممکن است بزرگتر از معمول‏‎ ‎‏شده و باعث باریک کردن مجرای خروجی و در موارد پیشرفته قطع دفع ادرار شود.‏

‏در مواردی که غده پروستات بزرگ باشد ممکن است دفع ادرار بسرعت و با‏‎ ‎‏قطر طبیعی و جهش طبیعی صورت نگیرد و در موارد پیشرفته مانع کامل ادرار و‏‎ ‎‏عفونت ادرار و کلیه‌ها شود.‏

‏حضرت امام از سالها پیش مبتلی به بزرگی پروستات و مشکل دفع‏‎ ‎‏ادرار (طولانی بودن زمان دفع، کاهش فاصله دفع ادرار) بودند. در سال 1358 بعد از‏‎ ‎‏بستری شدن در بیمارستان قلب تهران بعلت کم خونی شدید عضله قلب و‏‎ ‎‏استراحت طولانی در سی سی یو، پروستات متورم تر و بزرگتر شد و مجرای خروجی‏‎ ‎

کتابطبیب دلهاصفحه 210
‏ادرار را کاملاً مسدود و دفع ادرار غیر ممکن شد تا آنجا که مجبور شدیم با‏‎ ‎‏صلاحدید متخصصین ادراری تناسلی برای دفع ادرار از سند ادراری دائم استفاده‏‎ ‎‏کنیم، گذاشتن سند ادراری بمدت چند روز سبب عفونت ادراری شد که با‏‎ ‎‏صلاحدید متخصصین عفونی با تجویز انتی بیوتیکهای تزریقی عفونت برطرف و با‏‎ ‎‏خارج کردن سند ادراری خوشبختانه ادرار بطور طبیعی دفع شد و از نظر دفع ادرار تا‏‎ ‎‏ آخر عمر مسئله‌ای نداشتند.‏

‎ ‎

کتابطبیب دلهاصفحه 211