بخش دوم

توسعۀ مراکز فساد

توسعۀ مراکز فساد 

‏اگر شخصیتهای پاکدامن با گرایش اسلامی و ملی به معنای صحیحش، نه آنچه‏‎ ‎‏امروز در مقابل اسلام عرض اندام می کند، از دانشگاهها به مراکز قوای سه گانه راه‏‎ ‎‏می یافت، امروز ما غیر امروز، و میهن ما غیر این میهن، و محرومان ما از قید‏‎ ‎‏محرومیت رها، و بساط ظلم و ستمشاهی و مراکز فحشا و اعتیاد و عشرتکده ها که‏‎ ‎‏هر یک برای تباه نمودن نسل جوان فعال ارزنده کافی بود، در هم پیچیده و این‏‎ ‎‏ارث کشور بر باد ده و انسان برانداز به ملت نرسیده بود.(106)‏

*  *  *

‏ ‏

‏اینجانب توصیه می کنم که قبل از مطالعۀ وضعیت کنونی جهان و مقایسه بین‏‎ ‎‏انقلاب اسلامی ایران با سایر انقلابات و قبل از آشنایی با وضعیت کشورها و‏‎ ‎‏ملتهایی که در حال انقلاب و پس از انقلابشان بر آنان چه می گذشته است، و قبل‏‎ ‎‏از توجه به گرفتاریهای این کشور طاغوتزده از ناحیۀ رضاخان و بدتر از آن‏‎ ‎‏محمدرضا که در طول چپاولگریهایشان برای این دولت به ارث گذاشته اند، از‏‎ ‎‏وابستگیهای عظیم خانمانسوز، تا اوضاع وزارتخانه ها و ادارات و اقتصاد و ارتش و‏‎ ‎‏مراکز عیاشی و مغازه های مسکرات فروشی و ایجاد بی بندوباری در تمام شئون‏‎ ‎‏زندگی و اوضاع تعلیم و تربیت و اوضاع دبیرستانها و دانشگاهها و اوضاع سینماها‏‎ ‎‏و عشرتکده ها و وضعیّت جوانها و زنها و وضعیت روحانیون و متدیّنین و‏‎ ‎‏آزادیخواهان متعهّد و بانوان عفیف ستمدیده و مساجد در زمان طاغوت و‏‎ ‎‏رسیدگی به پروندۀ اعدام شدگان و محکومان به حبس و رسیدگی به زندانها و‏‎ ‎‏کیفیت عملکرد متصدیان و رسیدگی به مال سرمایه داران و زمینخواران بزرگ و‏‎ ‎‏محتکران و گرانفروشان و رسیدگی به دادگستریها و دادگاههای انقلاب و مقایسه‏

کتابنگرشی موضوعی بر وصیتنامۀ سیاسی ـ الهی امام خمینی (س)صفحه 140
‏با وضع سابق دادگستری و قضات و رسیدگی به حال نمایندگان مجلس شورای‏‎ ‎‏اسلامی و اعضای دولت و استاندارها و سایر مأمورین که در این زمان آمده اند و‏‎ ‎‏مقایسه با زمان سابق و رسیدگی به عملکرد دولت و جهاد سازندگی در‏‎ ‎‏روستاهای محروم از همۀ مواهب حتی آب آشامیدنی و درمانگاه و مقایسه با‏‎ ‎‏طول رژیم سابق با در نظر گرفتن گرفتاری به جنگ تحمیلی و پیامدهای آن از‏‎ ‎‏قبیل آوارگان میلیونی و خانواده های شهدا و آسیب دیدگان در جنگ و آوارگان‏‎ ‎‏میلیونی افغانستان و عراق و با نظر به حصر اقتصادی و توطئه های پی در پی‏‎ ‎‏امریکا و وابستگان خارج و داخلش (اضافه کنید فقدان مبلّغ آشنا به مسائل به‏‎ ‎‏مقدار احتیاج و قاضی شرع) و هرج و مرجهایی که از طرف مخالفان اسلام و‏‎ ‎‏منحرفان و حتی دوستان نادان در دست اجرا است و دهها مسائل دیگر.(107)‏

*  *  *

‏ ‏

‏ما می دانیم که این انقلاب بزرگ که دست جهانخواران و ستمگران را از ایران‏‎ ‎‏بزرگ کوتاه کرد، با تأییدات غیبی الهی پیروز گردید. اگر نبود دست توانای‏‎ ‎‏خداوند امکان نداشت یک جمعیت 36 میلیونی با آن تبلیغات ضداسلامی و ضد‏‎ ‎‏روحانی خصوص در این صد سال اخیر و با آن تفرقه افکنیهای بیحساب‏‎ ‎‏قلمداران و زبان مُزدان در مطبوعات و سخنرانیها و مجالس و محافل ضداسلامی‏‎ ‎‏و ضدملی به صورت ملیّت، و آنهمه شعرها و بذله گوییها، و آنهمه مراکز عیاشی و‏‎ ‎‏فحشا و قمار و مسکرات و مواد مخدره که همه و همه برای کشیدن نسل جوان‏‎ ‎‏فعال که باید در راه پیشرفت و تعالی و ترقی میهن عزیز خود فعالیت نمایند، به‏‎ ‎‏فساد و بی تفاوتی در پیشامدهای خائنانه، که به دست شاه فاسد و پدر‏‎ ‎‏بی فرهنگش و دولتها و مجالس فرمایشی که از طرف سفارتخانه های قدرتمندان‏‎ ‎‏بر ملت تحمیل می شد، و از همه بدتر وضع دانشگاهها و دبیرستانها و مراکز‏‎ ‎‏آموزشی که مقدرات کشور به دست آنان سپرده می شد، با به کار گرفتن معلمان و‏‎ ‎‏استادان غربزده یا شرقزدۀ صددرصد مخالف اسلام و فرهنگ اسلامی بلکه ملی‏

کتابنگرشی موضوعی بر وصیتنامۀ سیاسی ـ الهی امام خمینی (س)صفحه 141
‏صحیح، با نام «ملیت» و «ملی گرایی»، گرچه در بین آنان مردانی متعهد و دلسوز‏‎ ‎‏بودند، لکن با اقلیت فاحش آنان و در تنگنا قرار دادنشان کار مثبتی‏‎ ‎‏نمی توانستند انجام دهند و با اینهمه و دهها مسائل دیگر، از آن جمله به انزوا و‏‎ ‎‏عزلت کشیدن روحانیان و با قدرت تبلیغاتْ به انحراف فکری کشیدن بسیاری از‏‎ ‎‏آنان.(108)‏

*  *  *

‎ ‎

کتابنگرشی موضوعی بر وصیتنامۀ سیاسی ـ الهی امام خمینی (س)صفحه 142