بخش دوم

ثقل اکبر (قرآن)

ثقل اکبر (قرآن)

‏قرآن کریم ... برای رشد جهانیان و نقطۀ جمع همۀ مسلمانان بلکه عائلۀ بشری، از‏‎ ‎‏مقام شامخ احدیت به کشف تام محمدی(ص) تنزل کرد که بشریت را به آنچه‏‎ ‎‏باید برسند برساند و این ولیدۀ «علم الاسماء» را از شرّ شیاطین و طاغوتها رها‏‎ ‎‏سازد و جهان را به قسط و عدل رساند و حکومت را به دست اولیاءالله ، معصومین‏‎ ‎‏ـ علیهم صلوات الاولین و الآخرین ـ بسپارد تا آنان به هر که صلاح بشریت است‏‎ ‎‏بسپارند.(2)‏

*  *  *

‏ ‏

‏ما مفتخریم و ملت عزیز سرتاپا متعهد به اسلام و قرآن مفتخر است که پیرو‏‎ ‎‏مذهبی است که می خواهد حقایق قرآنی، که سراسر آن از وحدت بین مسلمین‏‎ ‎‏بلکه بشریت دم می زند، از مقبره ها و گورستانها نجات داده و به عنوان بزرگترین‏‎ ‎‏نسخۀ نجات دهندۀ بشر از جمیع قیودی که بر پای و دست و قلب و عقل او‏

کتابنگرشی موضوعی بر وصیتنامۀ سیاسی ـ الهی امام خمینی (س)صفحه 70
‏پیچیده است و او را به سوی فنا و نیستی و بردگی و بندگی طاغوتیان می کشاند‏‎ ‎‏نجات دهد.(3)‏

*  *  *

‏ ‏

‏ما امروز مفتخریم که می خواهیم مقاصد قرآن و سنت را پیاده کنیم و اقشار‏‎ ‎‏مختلفۀ ملت ما در این راه بزرگِ سرنوشت ساز سر از پا نشناخته، جان و مال و‏‎ ‎‏عزیزان خود را نثار راه خدا می کنند.(4)‏

*  *  *

‏ ‏

‎ ‎

کتابنگرشی موضوعی بر وصیتنامۀ سیاسی ـ الهی امام خمینی (س)صفحه 71