فصل پنجم خاطرات و گزارشهای پزشکی

درد شست دست چپ

 درد شست دست چپ

‏در تاریخ 1 / 5 / 64 حضرت امام از درد شست دست چپ شاکی بودند که از‏‎ ‎‏برادران دکتر اعلمی و دکتر شفیع زاده تقاضا شد جهت بررسی و تشخیص علت درد‏‎ ‎‏خدمت امام برسند.‏

‏اتل گذاشته شد و بعد از چند روز بهبودی کامل یافت.‏

‎ ‎

کتابطبیب دلهاصفحه 371