فصل پنجم خاطرات و گزارشهای پزشکی

انجام فریضه در همه شرایط

 انجام فرایض در همه شرایط

‏اهمیتی که حضرت امام برای انجام فرایض در سر موقع و به صورت اوّل وقت‏‎ ‎‏قایل بودند فوق العاده بود. به خاطر می‌آورم که زمانی که از نظر جسمانی در‏‎ ‎‏وضعیت نامطلوبی بسر می‌بردند و هدف ما ایجاد حداکثر آرامش و استراحت برای‏‎ ‎‏ایشان بود، حضرت امام در طی شب بارها از خواب برمی خاستند و از زمان‏‎ ‎‏می پرسیدند تا مطمئن شوند چقدر به وقت شرعی صبح باقی مانده است و در همان‏‎ ‎‏حال نماز شب ایشان ترک نمی‌شد.‏

‎ ‎

کتابطبیب دلهاصفحه 446