فصل پنجم خاطرات و گزارشهای پزشکی

استفاده از باقیمانده آب لیوان جهت تبرک

 استفاده از باقیماندۀ آب لیوان جهت تبرّک

‏حضرت امام آب لیوانی را که مقداری از آن را خورده بودند‏‎ ‎‏دور نمی‌ریختند، ‏‎ ‎‏بلکه دستمال کاغذی روی آن می‌گذاشت تا دفعه بعد که تشنه شدند از آن بنوشند.‏‎ ‎‏روزی شیشه کوچکی را شستم و از باقیمانده آب لیوان ایشان به عنوان تبرک به منزل‏‎ ‎‏بردم و بعد آنرا با یک شیشه بزرگ آب مخلوط کردم و برای تمام اعضاء خانواده و‏‎ ‎‏دوستان و عاشقان امام هر کدام چند قطره به عنوان تبرک تقسیم کردم.‏

‎ ‎

کتابطبیب دلهاصفحه 536