فهرست موضوعی

فهرست موضوعی

‏ ‏

بترتیب حروف الفبای فارسی

‏ ‏

آ

‏آنژیوگرافی عروق کرنر 104/ 504/‏

‏505‏

‏آنژین صدری ناپایدار‏ ‏504‏

‏آسپرین 330/ 318‏

‏آنتی بیوتیک410‏

‏آسکریپتین 318‏

‏آسیب شناسی 343/ 345‏

‏آنتوران 319‏

‏آمبولانس 55/ 53/ 39/ 45/ 41/‏

‏36‏

‏آتروپین 455‏

‏آتل 371‏

‏آندوسکوپی462/ 513‏

‏آیزوتونیک 239‏

‏ا‏

‏ایزوسوربید 317‏

‏انفارکتوس قلبی 161/511 / 455/‏

‏510‏

‏اطاق عمل 500‏

‏ب‏

‏بیمارستان بقیةالله 149/‏ ‏504/ ‏

‏377/ 331/ 114/ 112/ 220/ ‏

‏501‏

‏بیمارستان قلب 117/ 504/102‏

‏بیماری دکرون 371‏

‏بیزاکودیل 507/ 212‏

‏ب کمپلکس 116‏

‏بتابلوکر 317/ 48/ 105‏

‏بمباران 456‏

‏برنشیت حاد 375‏

‏بیوپسی 343/ 342‏

‏بهشت زهرا 36/ 41/ 42/ 502‏

‏پ‏

‏پیس میکر 550/ 358/ 455/ 158‏

‏پوست 437/ 439/ 435‏

‏ت‏

‏تیم پزشکی 110/ 111/ 112/ ‏

‏113/ 501/ 514/ 39/ 217/‏

‏339/ 503/ 499/ 502/ 504/‏


کتابطبیب دلهاصفحه 730
‏509‏

‏تله ویزیون 80/ 121/ 48‏

‏تله متری 385‏

‏تله مانیتور 448‏

‏توقف قلبی 378‏

‏چ‏

‏چشم 366/ 149/148‏

‏چای 139‏

‏خ‏

‏خواب 510/ 237/ 509‏

‏خونریزی گوارشی 513‏

‏د‏

‏دیکلوفناک سدیم 235‏

‏دعا 513‏

‏دیگوکسین 195/48‏

‏درد قفسه صدری 105/ 123/ 127‏

‏69/ 47/ 79/ 59‏

‏درد شکمی 512/ 504‏

‏دندان 240/ 147/ 146/ 362‏

‏دارو 124/ 104/ 505/ 509/‏

‏506/ 315/ 316/ 512‏

‏دستمال کاغذی 241/ 283‏

‏دل درد 507‏

‏دیازپام 237/ 509‏

‏ر‏

‏رادیوگرافی 338/ 331/ 347/‏

‏330‏

‏ریسک بیهوشی 526‏

‏ز‏

‏زایلوکائین 77/ 79/ 463/ 78‏

‏س‏

‏سی سی یو 67/ 81/ 78/ 77/‏

‏70/ 357‏

‏سرم 258/ 220/ 514/ 345‏

‏ستافیل 437‏

‏سیگار 149‏

‏سپاتیک 370‏

‏سرطان 376/ 341/ 328/ 339‏

‏سف تیراکسین 410‏

‏ش‏

‏شکم 401/ 410‏

‏ع ‏

‏عصب سیاتیک 47/ 48/ 513‏

‏عطر 382/ 384‏

‏غ ‏

‏غذا 138/ 140‏


کتابطبیب دلهاصفحه 731
‏ف‏

‏فیزیوتراپی 370/ 359/ 47‏

‏فوت ناگهانی 454‏

‏فشارخون 142/ 49/ 48/ 60/‏

‏58/ 47‏

‏فرش 142‏

‏فاو 382‏

‏ق‏

‏قرص آهن 235/ 330‏

‏ک‏

‏کیندین 319‏

‏کم خونی بی سرو صدای قلبی 18/‏

‏511‏

‏کم خونی قلبی 512/ 126‏

‏کم خونی روده 512/ 219‏

‏گ‏

‏گوش‏ ‏399/ 397/ 400/ 398‏

‏گاستروسکوپی 338/ 399‏

‏ل‏

‏لانوکسین 319/ 345‏

‏م‏

‏مدرسه علوی 52/ 47/ 46/ 51‏

‏متیل دوپا 317‏

‏معده 508‏

‏مثانه 357‏

‏میدریاز 454‏

‏مسکن 510/ 508/ 380‏

‏ماساژ قلبی 161/ 455‏

‏ن‏

‏نوار قلب 104/ 161/ 119/ 61/‏

‏60/ 78/ 62‏

‏نارسایی قلب 48‏

‏نامنظمی قلب 65/ 127/ 101‏

‏نماز شب 446/ 510/ 506/‏

‏215/ 380/ 102‏

‏نوروپاتی 116‏

‏نیتروگلیسرین 198/ 207/ 318/‏

‏573‏

‏و ‏

‏ورید ژوگولر 573‏

‏هـ‏

‏هولترمانیتورینگ 119/ 120‏

‏هیدروتراپی 371‏


کتابطبیب دلهاصفحه 732

‏ ‏

فهرست اعلام

‏ ‏

بترتیب حروف الفبای فارسی

‏آ‏

‏آب خضر 114‏

‏آجیلی 114‏

‏آشتیانی(حجةالاسلام) 630‏

‏ا‏

‏انصاری دکتر سبط الشیخ 111/‏

‏502/ 112/‏

‏انصاری، محمدعلی(حجةالاسلام)‏

‏632/ 249/ 195/‏

‏امام جمارانی، حجةالاسلام 346/‏

‏109‏

‏اشرفی، 111/ 112/ 113‏

‏الیاسی، دکتر هدایت الله 358/‏

‏530/ 527/ 573/ 551/ 113/‏

‏517/‏

‏اشراقی، مرحوم آیت الله 59/ 64‏

‏احمدی، 114‏

‏اعلمی، دکتر 239/ 370/ 113/‏

‏373/‏

‏اسدزاده 146/ 113/ 362‏

‏امیر فریار، حمیدرضا 369‏

‏ب‏

‏بروجردی، دکتر محمود 80‏

‏بهشتی، شهید دکتر 69‏

‏برقعی، دکتر 515‏

‏باهنر، شهید دکتر 69‏

‏بنی صدر 133‏

‏باقرزاده 622‏

‏باطنی 114‏

‏بهاءالدین، احمد 195/ 220‏

‏پ‏

‏پورمقدس، دکتر مسعود 11/ 487/‏

‏454/ 480/ 322/ 378/ 161/‏

‏247/ 112/ 503/ 161/ 172‏

‏پورمند، دکتر غلامرضا 13/ 582/‏

‏84/ 357/‏

‏ت‏

‏تقوی 112/ 111‏

‏توسلی، آیت الله 215‏

‏تابئی، دکتر 343/ 113‏

‏ ‏


کتابطبیب دلهاصفحه 733
‏ج ‏

‏جهرمی(دکتر) 84/ 113‏

‏جوادی نسب 114‏

‏چ ‏

‏چاپی 111/ 112‏

‏ح‏

‏حاج عیسی، 390/ 220/ 161‏

‏حیدری، دکتر محمدیوسف 111/‏

‏112/ 131/ 502‏

‏حقیقت طلب 150‏

‏حیدرپور 114‏

‏خ‏

‏خامنه ای، آیت الله (مقام معظم رهبری) ‏

‏170/ 550/ 341/ 550/ 491/ ‏

‏513‏

‏خمینی، مرحوم حجةالاسلام حاج سید‏

‏احمدآقا 458/ 630/ 377/ 505/‏

‏363/ 341/ 159/ 161/ 546/‏

‏504/ 511/ 528/ 543/ 317/‏

‏550/ 509/ 524/ 530/ 539/‏

‏390/ 242/ 490/ 158/ 82/‏

‏69/ 64/ 54/ 386/ 170/‏

‏341/ 134/ 133/ 79/ 149/ 43‏

‏د‏

‏دادلی رایت 140‏

‏دوائی 529/ 113/ 473/ 551/‏

‏481‏

‏ذ‏

‏ذاکری114‏

‏ر‏

‏رجایی، شهید محمدعلی 132/ 33‏

‏رأفعت 615/ 622/ 113‏

‏رفعتی 114‏

‏ریو 113‏

‏رنجبرنژاد، دکتر حسن 113/ 112/‏

‏102‏

‏رنجبر، حشمت الله 114‏

‏ رحمتی 114‏

‏رحیمیان، حجةالاسلام 215‏

‏رهبر 628/ 610/ 267‏

‏رادمهر، دکتر 345‏

‏رضایی 114‏

‏رفیقدوست 39‏

‏ز‏

‏زالی، دکتر 462/ 221/ 113/‏

‏338/ 401/ 523/ 343/ 512‏

‏ ‏


کتابطبیب دلهاصفحه 734
‏زرگر، دکتر 59، 69/ 113/ 36/‏

‏59‏

‏زرگر، احمدرضا 114‏

‏س‏

‏سهراب پور، دکترحمید 374/ 502/‏

‏111/ 112/ 628‏

‏سهرابی 114‏

‏سجادی 113/ 114/ 149‏

‏سلطانی 114‏

‏سیم فروش، دکتر 113/ 627/‏

‏552/ 358‏

‏سیرتی 114‏

‏ش‏

‏شفیع زاده، مرحوم دکتر 113/ 371‏

‏شمسا 113/ 343‏

‏شادچهر 113/ 343/ 472/ 525‏

‏شیوا 113/ 529/ 532‏

‏شمشادمهر 111‏

‏ص‏

‏صانعی، حجت الاسلام حسن 215/‏

‏521/ 357/ 65/ 520/ 458/‏

‏114‏

‏صدرعاملی، دکتر سیدمحمدعلی‏

‏111/ 112/ 342/ 550‏

‏صادقی، پروفسور 80‏

‏صنعتی، دکتر ارشمیدس 112/‏

‏478/ 342‏

‏ط‏

‏طباطبائی سلطانی، آیت الله ‏

‏سیدمحمدباقر 513‏

‏طباطبائی، دکتر سیدعبدالحسین‏

‏111/ 527/ 489/ 550/ 342/‏

‏573/ 499/ 502/ 112/ 488‏

‏طباطبائی، فاطمه 389/ 161/‏

‏513/ 390‏

‏ع‏

‏عزیزی، دکتر فریدون 113/ 67/‏

‏111/ 493‏

‏عزتی 112‏

‏عزیزی (پاتولژیست) 622‏

‏علی پور (دکتر) 113‏

‏عراقی 55‏

‏عبادی 114‏

‏غ‏

‏غفرانی، دکتر 113/ 343‏

‏غم خوار 114‏

‏ ‏


کتابطبیب دلهاصفحه 735
ف

‏فاضل، دکتر ایرج 527/ 473/ 343‏

‏526/ 358/ 321/ 512/ 221/‏

‏551/ 338/ 466/ 535/ 522/‏

‏113/ 523/ 553/ 490‏

‏فاضل، دندانپزشک 113/ 148‏

‏فردهای، دکتر محمد 397‏

‏فراهانی، رضا 220‏

‏فاطمی 113‏

ق

‏ قربانی 114/ 573‏

‏قدس، دکتر 628/ 610/ 627‏

ک

‏کلانتر معتمد، دکتر سیدمحمدرضا‏

‏343/ 113/ 481/ 535/ 529/‏

‏471/ 551‏

‏کروبی، حجت الاسلام 521‏

‏کریمی، حسن 369‏

‏کرهرودی 114‏

‏کفاش زاده 220‏

‏گ‏

‏گلدمن 526‏

م

‏محمدی گیلانی، آیت الله 537‏

‏معتمدی، محمدرضا 112/ 65/‏

‏59/ 111/ 502/ 64/ 59‏

‏میرباقری 113‏

‏میرابی 114‏

‏میزبان 220 و 115‏

‏میرطالبی پور 114‏

‏محسن زاده دکتر 366/ 113/‏

‏149/ 148‏

‏محبی، دکتر احمد 111/ 112/‏

‏456‏

‏معصومی، پروفسور 113/ 64/ 63/‏

‏59‏

‏محلاتی، شهید حجت الاسلام 150/‏

‏337‏

‏معدنی، 114‏

‏ماندگار، دکتر محمدحسین 113/‏

‏573/ 479‏

‏منافی، دکتر 240/ 146‏

‏میرقاسمی114‏

‏مهدوی کنی، آیت الله 150‏

‏موسوی، مهندس میرحسین 550/‏

‏341/ 550/ 505‏

‏ ‏


کتابطبیب دلهاصفحه 736
‏مصطفوی، خانم دکتر زهرا 390/‏

‏389/ 80‏

‏معتمد، پورمحمد 114‏

‏منادی زاده، دکتر 615/ 622/ 113‏

‏موسوی اردبیلی، آیت الله سید‏

‏عبدالکریم 550/ 170/ 505/ 341‏

ن

‏نوحی، دکتر فریدون 111/ 112/‏

‏ 487/ 503‏

‏نورمحمدی 114‏

‏نوری، محمد 359‏

‏نوربالا، دکتراحمد 377/ 114/‏

‏392‏

‏نعمتی پور، دکترابراهیم 111/ 442/‏

‏173/ 112/ 102‏

‏نجفی، دکتر ایرج 482‏

‏نجفیان، دکتر یزدانبخش 113/ 435‏

‏نعیمی، دکترمحمدحسین 112‏

و 

‏وحید دستجردی (دکتر) 58/ 59‏

‏واحدی 628‏

‏ولایتی، دکتر علی اکبر 491‏

‏هاشمی رفسنجانی، حجةالاسلام و المسلمین 537/ 476/ 170/ 550/ 505/ 195/ 341‏

‏ ‏

ی 

‏یلدا، دکتر علرضا 603/ 114/ 358/ 113/ 486/ 575‏

کتابطبیب دلهاصفحه 737