مقالات

بخشهایی از خطابۀ حضرت زهرا(س) در جمع مسلمین

بخشهایی از خطابۀ حضرت زهرا(س) در جمع مسلمین

‏حضرت زهرا(س) خطبۀ خود را در‏‎ ‎‏سخت ترین شرایط ممکن ـ از نظر زمان و‏‎ ‎‏مکان و احوال شخصی که بیان شرایط و جوّ‏‎ ‎‏و فضای مخصوصِ سخن، خارج از این‏

‎ ‎‏بحث است آغاز کرده و چنین می فرماید:‏

کتابیک ساغر از هزار: سیری در عرفان امام خمینی (س)صفحه 113