سخنرانی

تلفیق سیاست و معنویت در حکومت اسلامی

تلفیق سیاست و معنویت در حکومت اسلامی

‏ ‏

بسم اللّه الرحمن الرحیم

‏والفجر و لیال عشر‏

‏     ‏‏فرارسیدن دهۀ مبارکه فجر را که یادآور سلحشوریها، جانبازیها و‏‎ ‎‏ایثارگریهای فرزندان رشید ایران اسلامی است، به همۀ شما عزیزان‏‎ ‎‏تبریک عرض می کنم.‏

‏     براستی انقلاب عظیم اسلامی از بزرگترین حوادث و در شمار‏‎ ‎‏بزرگترین رخدادهای دینی، سیاسی، فرهنگی در عالم اسلام است.‏‎ ‎‏اگرچه این انقلاب در سال 1357 ـ هجری شمسی ـ به پیروزی نهایی‏‎ ‎‏دست یافت و شکوفه های زیبا و معطر آن را در آن سال به تماشا نشستیم؛‏‎ ‎‏اما هرگز مبارزات فرزندان رشید و شجاع و قهرمان ایران را که به رهبری‏‎ ‎‏امام خود، برای تحقق آن از هیچ گونه سختی نهراسیدند، از یاد نخواهیم‏‎ ‎‏برد. در این فصل باشکوه که فصل شادی و نشاط است نمی خواهم از‏‎ ‎‏سختیها و تلخیها بگویم؛ اما عنان سخن از کف می رود و نمی توانم از‏‎ ‎‏ایثارگری و شجاعت آزاد اندیشانی که با تبعید و تحمل شکنجه در‏‎ ‎‏سیاهچالهای مخوف و هولناک دوران ستمشاهی مبارزه کرده، و بعضاً‏‎ ‎

کتابیک ساغر از هزار: سیری در عرفان امام خمینی (س)صفحه 359
‏شربت شهادت نوشیدند یاد نکنم؛ یادشان گرامی و راهشان پر رهرو باد.‏

‏     دوستان عزیز، حضار گرامی، می خواهم از انقلاب کشورم و ویژگی‏‎ ‎‏رهبر معظم آن، برای شما عزیزان سخن بگویم؛ زیرا بر این باورم که‏‎ ‎‏تحریفی بزرگ و جفایی عظیم دربارۀ شخصیت امام و ماهیت انقلابمان‏‎ ‎‏صورت گرفته است و چهرۀ حقیقی امام و لطافتهای روحی او برای بعضی‏‎ ‎‏از مردم، حتی در میان دوستداران انقلاب مجهول مانده، و چهرۀ امام و‏‎ ‎‏انقلاب از سوی برخی رسانه های جهانی به عنوان مجموعه ای پرخاشگر‏‎ ‎‏معرفی شده است. این شکایت را به کجا توان برد؟ بدفهمیهایی نظیر آنچه‏‎ ‎‏در افغانستان می گذرد و توطئه های صهیونیسم بین الملل که از درون و‏‎ ‎‏بیرون، چهره موحشی را از اسلام و انقلاب ایران عرضه کرده است. در‏‎ ‎‏حالی که اساسیترین مشخصه اسلام رأفت و صلح و سلامت و امنیت‏‎ ‎‏است.‏

‏     دوستان عزیز، ما و شما علی رغم تفاوت در فرهنگ و زبان، همدل و‏‎ ‎‏آشناییم و حضور شما عزیزان را در این مجلس که به مناسبت پیروزی‏‎ ‎‏انقلاب برپا گشته، شاهدی بر صدق گفتار ملاّی روم می بینم که فرمود:‏‎ ‎‏/همدلی از همزبانی، خوشتر است/. شما عزیزان به خوبی طعم تلخ‏‎ ‎‏تجاوز بیگانگان را به سرزمین خویش چشیده، و سختی مبارزه در راه‏‎ ‎‏اثبات حقانیت خویش را با تمام وجود لمس کرده اید. اینک اگر از‏‎ ‎‏سختیهای انقلاب دوران ساز امام خمینی برای شما عزیزان سخن می گویم‏‎ ‎‏برای این است که خود را با شما مأنوس و همدرد می دانم. گرچه قصد‏‎ ‎‏ندارم در این جشن پیروزی از تلخیها سخن بگویم؛ اما توجه خواهیم‏‎ ‎‏داشت که بزرگداشت چنین جشن پرشکوهی، هنگامی امکانپذیر است‏‎ ‎‏که عظمت فداکاری و کیفیت تحقق آن را بدانیم. گرچه جشن است و باید‏

کتابیک ساغر از هزار: سیری در عرفان امام خمینی (س)صفحه 360
‏شادی کرد؛ اما به یاد داریم که شریفترین و عزیزترین فرزندان این مرز و‏‎ ‎‏بوم در پای آن قربانی شده، و هنوز نیز برای حفاظت از آرمانهای انقلاب‏‎ ‎‏شربت شهادت می نوشند. امام، رهبر انقلاب که خود مرجعی دینی،‏‎ ‎‏فقیهی ربانی و عارفی الهی بود از سالهای قبل از پیروزی انقلاب برای‏‎ ‎‏تحقق آن سختیها کشید و از سختی زندان نهراسید؛ زیرا مبارزه بر ضد‏‎ ‎‏ظلم و استکبار در قاموس ام