خاطرات و نکته ها

رفتارت با مادرت خیلی بد بود

رفتارت با مادرت خیلی بد بود

‏پسرم کوچک بود؛ یک روز با تندی جوابم را‏‎ ‎‏داد. آقا جداً از این رفتار او با من ناراحت‏‎ ‎‏شدند. او را جداگانه خواستند و گفتند:‏

‎ ‎‏رفتارت با مادر خیلی بد بود. امام حتی از این دست مسائل، به سادگی رد‏

کتابیک ساغر از هزار: سیری در عرفان امام خمینی (س)صفحه 516
‏نمی شدند.‏

‎ ‎

کتابیک ساغر از هزار: سیری در عرفان امام خمینی (س)صفحه 517