خاطرات و نکته ها

احمد، مراقب خانم باش

احمد، مراقب خانم باش

‏سال 58 در قم، منزل آقای اشراقی ناراحتی‏‎ ‎‏قلبی برای حضرت امام پیش آمد. مدتی‏

‎ ‎‏آقایانِ دکترها به آنجا رفت و آمد داشتند تا اینکه قرار شد آقا به تهران‏‎ ‎‏منتقل شود. یادم می آید که حضرت امام در حالی که روی تخت خوابیده‏‎ ‎‏بودند، خانم و احمد را صدا کرده و دست خانم را گذاشتند توی دست‏‎ ‎‏احمد و گفتند: احمد مراقب خانم باش، خانم خیلی برای من زحمت‏‎ ‎‏کشیده است، مراقب ایشان باشید.‏

‎ ‎

کتابیک ساغر از هزار: سیری در عرفان امام خمینی (س)صفحه 522