خاطرات و نکته ها

در مجالس غیبت شرکت نکنید

در مجالس غیبت شرکت نکنید

‏یک روز قبل از اینکه امام به بیمارستان‏‎ ‎‏بروند توصیه ای در مورد غیبت کردند.‏‎ ‎‏ایشان نمی گفتند غیبت نکنید؛ چون آن را‏

‎ ‎‏نباید بکنیم؛ بلکه می گفتند: سعی کنید حتی در مجالسی که غیبت‏‎ ‎‏می شود، شرکت نکنید. امام در پرهیز از غیبت و مسخره کردن دیگران‏‎ ‎‏خیلی تأکید داشتند.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابیک ساغر از هزار: سیری در عرفان امام خمینی (س)صفحه 546