خاطرات و نکته ها

عطر تیروز

عطر تیروز

‏امام همیشه معطر بودند. وقتی نزدیک‏‎ ‎‏ایشان می نشستی بوی عطر مشام را نوازش‏

‎ ‎‏می داد. زیرا مقیّد بودند هنگام نماز محاسن خود را شانه کنند و عطر بزنند.‏

‏     ‏‏معمولاً عطرهای لطیف را دوست داشتند. بعضی از دوستان از مکه‏‎ ‎‏تعداد زیادی عطر «تیروز» آورده بودند و ایشان با خنده گفتند: چرا فکر‏‎ ‎‏می کنند من عطر تند را می پسندم. از جمله یکی از منسوبین هم برای‏‎ ‎‏ایشان عطر تیروز آورده بود. امام به شوخی گفتند: شما چرا چنین فکری‏‎ ‎‏کردید؟ ایشان در جواب گفت: من هم تحت تأثیر دیگران قرار گرفته ام.‏

‎ ‎

کتابیک ساغر از هزار: سیری در عرفان امام خمینی (س)صفحه 547